Ændret praksis vedrørende oplysning om jordforurening

Region Hovedstaden har den 4. marts 2014 offentliggjort en ny praksis angående indhentelse af oplysninger om jordforurening af ejendomme i Regionens område.

Tanken er, at interesserede fremtidigt selv skal kunne finde oplysningerne ved søgning på regionens hjemmeside: www.regionh.dk.

Fra den 3. marts 2014 har det således været muligt at søge oplysninger om alle grunde i Allerød og Hørsholm Kommuner på Region Hovedstadens hjemmeside. For disse kommuner skal der derfor ikke længere sendes mail til Region Hovedstaden, når der ønskes oplysning om jordforurening på en ejendom. I stedet skal der søges på regionens hjemmeside ud fra ejendommens matrikelnummer og ejerlav.  Det er herfra muligt at udskrive en attest om grunden.

I de kommende år vil søgningen udvides til at omfatte alle kommuner i Region Hovedstaden. Kommunerne vil løbende blive lagt på Regionens hjemmeside, når data er klar. Indtil da, skal der som hidtil søges oplysninger om jordforurening ved at indsende skemaet ”Oplysninger om jordforurening” til Region Hovedstaden på mail: jordforurening@regionh.dk. Skemaet kan hentes her: www.regionh.dk.

Det er også muligt at indhente oplysninger om forurenede grunde på ”Danmarks Miljøportal” og få udskrevet en Jordforureningsattest. Man skal dog være opmærksom på, at en søgning på Danmarks Miljøportal kun giver oplysning om grunde, hvor forureningen er kortlagt eller grunde, hvor regionen har vurderet, at den ikke skal kortlægges. Miljøportalen, hvor der også er adgang til at printe matrikelkort, få oplysning om lokalplaner, beskyttelseslinjer og meget andet, kan tilgås via følgende hjemmeside: www.arealinfo.dk.

--oooOooo---

For eventuel assistance i forbindelse med at finde data om en konkret fast ejendom eller beslægtede problemstillinger, kontakt venligst advokat Nicolai Platzer Funder.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...