Ændring af rekonstruktionsreglerne som følge af Covid-19

Folketinget har den 21. oktober 2020 fremsat et lovforslag om nye regler om rekonstruktion m.v., og der er høringssvar ultimo januar 2021.

Reglerne skal gøre det lettere, hurtigere og billigere at opnå rekonstruktion.

Lovforslaget er fremsat for at medvirke til at færre virksomheder går konkurs bl.a. som følge af Covid-19, men også generelt.

Hovedpunkterne i lovforslaget er:

 • Reglerne om beskikkelse af en regnskabskyndig tillidsmand ved rekonstruktionens start gøres frivillig til efter det første møde med fordringshaverne, hvor rekonstruktionsplanen fremlægges. Rekonstruktøren kan således vælge i stedet at benytte skyldnerens egen revisor. Det vil reducere omkostningerne ved rekonstruktionen. 
   
 • Mulighed for at en rekonstruktionsbehandling ophører uden at der automatisk indtræder konkurs, helt indtil rekonstruktionsplanen er vedtaget. Det har ikke været muligt hidtil. Dette gælder uanset om årsagen er, at rekonstruktionsplanen fx ikke bliver vedtaget af fordringshaverne eller rekonstruktionsplanen vurderes som udsigtsløs. Forslaget indebærer, at den gældende retstilstand af en fejlslagen rekonstruktion, nemlig en konkursbehandling fremover kun indtræder efter vedtagelsen af en rekonstruktionsplan.
   
 • En ny begæring om rekonstruktionsbehandling afvises, hvis den indgives inden en måned efter at en hidtidig rekonstruktionsbehandling er tilbagekaldt. Det sker for at undgå misbrug med at den ene forgæves rekonstruktionsbehandling afløser den næste.
   
 • Ansatte i virksomheden, der ikke fortsætter efter rekonstruktionen start, vil kunne opnå udbetaling af deres lønkrav af LG. Tidligere skulle de afvente en konkursbehandling.
   
 • Ansatte i virksomheden, der fortsætter efter rekonstruktionen start, vil rekonstruktøren kunne låne penge hos LG til dækning af deres krav, dog max til 1 månedsløn før rekonstruktionen og maks 3 mdr. efter rekonstruktionens start.
   
 • Indførelse af en fast track model, der muliggør en hurtig virksomhedsoverdragelse, hvis rekonstruktøren skønner det nødvendigt til bevarelse af skyldnerens virksomhed, medmindre indsigelse fra et flertal af kreditorerne er kommet frem til rekonstruktøren inden 5 hverdage efter, at han har udsendt meddelelse til dem om dem påtænkte virksomhedsoverdragelse.
   
 • Afskaffelse af kravet om, at skyldneren ved rekonstruktionens start tillige skal stille sikkerhed for omkostninger ved en eventuel senere konkurs.

Hvis loven vedtages, forventes det at op mod 500 flere selskaber om året vil benytte de nye lempede rekonstruktionsregler for dermed at søge at undgå en konkurs. 

Det bliver spændende at se, om reglerne får den ønskede effekt og når den udbredelse, som lovgiver har skønnet de vil få. Det forekommer som en klar gevinst, at man reducerer omkostningerne ved en rekonstruktion og herunder afskaffer den obligatoriske regnskabskyndige tillidsmand, indtil det er testet, om der er flertal for at gå videre med rekonstruktionsplanen.

Givet er, at de nugældende rekonstruktionsregler har været meget restriktive og omkostningstunge, og derfor kun har haft en meget begrænset udbredelse og primært har været anvendt i større virksomheder.

Det forventes, at lovforslaget vil blive vedtaget i løbet af kortere tid, muligt allerede i foråret 2021.

---oo0oo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Bjørn Wittrup på telefon 3315  0102 eller mobil 2266 1296 eller e-mail bw@remove-this.homannlaw.dk.