Aftenarbejde på Metro-byggeriet skal stoppe

Ifølge et udkast til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet af 4. juni 2014 vil nævnet ophæve Københavns Kommunes afgørelser om støjende aftenarbejde på metrobyggepladserne ved Marmorkirken og Københavns Hovedbanegård. For byggepladsen ved Hovedbanegårdens vedkommende gælder ophævelsen også støjende arbejde om lørdagen i dagtimerne.

Udkastet er nu offentliggjort og sendt i høring til sagernes parter, som har fået en frist på 14 dage til at komme med deres bemærkninger. Herefter skal nævnet vurdere sagen på ny, og derfor kan det ikke på nuværende tidspunkt forudsiges, hvornår en endelig afgørelse kan foreligge.

Baggrunden for sagen er, at Københavns Kommune har givet mulighed for støjende arbejde på metrobyggepladserne både i dagtimerne på hverdage og lørdage og i aftentimerne på hverdage. Dette med henvisning til ønsket om at overholde den overordnede tidsplan for byggearbejdet, som skal være færdigt i 2018.

Nævnet har derfor (for første gang) taget stilling til, om Københavns Kommunes skønsmæssige afvejning mellem på den ene side de samfundsmæssige interesser i Cityringens færdiggørelse inden for den fastlagte tidsramme og på den anden side de sundhedsmæssige gener, som byggeriet giver anledning til for naboerne, er foretaget korrekt.

Det enstemmige afgørelsesudkast, som nu foreligger vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken, indebærer, at der ikke må udføres støjende arbejde i aftentimerne på hverdage. Afgørelsesudkastet vedrørende Københavns Hovedbanegård indebærer, at der ikke må udføres støjende arbejde i aftentimerne eller om lørdagen i dagtimerne. Begrundelsen er, at naboerne udsættes for sundhedsmæssig skadelig støjforurening i en sådan grad, at det påvirker deres mulighed for hvile og restitution.

Samtidig med, at der således sættes en grænse for udstrækningen af støjen over døgnet, indebærer afgørelsesudkastet også, at der accepteres et meget højt støjniveau i dagtimerne på hverdage. Dette forklares i de helt særlige omstændigheder vedrørende byggeriet og fordi støjen kun vil foregå i cirka fire måneder. Nævnet understreger, at så høje støjniveauer kun yderst sjældent kan accepteres efter den gældende lovgivning. For byggepladsen ved Marmorkirken accepteres det høje støjniveau også i dagtimerne om lørdagen.

Som en konsekvens af indholdet af afgørelsesudkastene giver Natur- og Miljøklagenævnet enstemmigt klagerne delvis opsættende virkning i sagerne. Det betyder, at byggepladserne, frem til der foreligger en endelig afgørelse i sagerne, reguleres efter de samme støjgrænser, som fremgår af afgørelsesudkastene. Aftenarbejdet på begge byggepladser og lørdagsarbejdet på metrobyggepladsen ved Hovedbanegården skal således standse med det samme.

Nævnets udtaler i øvrigt, at Metroselskabet og Københavns Kommune bør give naboerne mulighed for et andet opholdssted i fornødent omfang. Sideløbende har transportministeren fremsat lovforslag til udmøntning af den såkaldte nabopakke, der blev vedtaget politisk i februar 2014. De nye regler skal bl.a. omhandle naboernes ret til økonomisk kompensation på grund af støjgener samt regler om genhusning.

Nabopakken, som skønnes at koste 300 millioner kroner, der betales af Metroselskabet, betyder, at naboer til metrobyggeriet nu får ret til genhusning, og at de kan vælge at lade Metroselskabet købe deres bolig til markedspris. Hvis de vælger at blive boende, skal mulighederne for at få erstatning styrkes.

Det maksimale beløb er 20.000 skattefrie kroner om måneden til de mest støjplagede naboer, men flere kan få erstatning i længere perioder. Til gengæld fjernes naboernes mulighed for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Læs afgørelsesudkastet her.

--oooOooo---

For yderligere oplysninger om sagen eller miljøretlige forhold i øvrigt kontakt venligst advokat Nicolai Platzer Funder.