Aktuelt dækker retshjælpsforsikringen – sandsynligvis – ikke omkostningerne i forbuds- og påbudssager

Den primære dækning i henhold til de almindeligt gældende retshjælpsforsikringsbetingelser – disse vilkår er stort set enslydende hos de forskellige forsikringsselskaber, da de er baseret på de såkaldte fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring udarbejdet af bl.a. Forsikring & Pension (F&P) - kan kort beskrives som rimelige sagsomkostninger forbundet med behandlingen af private tvister ved domstolene eller ved voldgift, men dog således at en række nærmere angivne typer af tvister og retsområder er undtaget fra dækningen. Yderligere er der en begrænsning i forhold til en række nærmere angivne omkostninger, herunder er der ifølge de nugældende betingelsers pkt. 5.4 ingen dækning af omkostninger i forbindelse med ”tvangsfuldbyrdelse, arrest og fogedforbud”. 

Altså er der normalt ingen dækning af omkostninger forbundet med behandlingen af sager i fogedretten. Dog gælder denne begrænsning – sådan som det også er antaget i den juridiske litteratur - næppe for de såkaldte ”umiddelbare fogedforretninger”, hvor man med fogedrettens bistand f.eks. kan blive sat i besiddelse af eget løsøre eller andet, der befinder sig hos - en modvillig – tredjemand. Mig bekendt yder retshjælpsforsikringsselskaberne, i hvert fald flere af disse, da også i praksis dækning af omkostningerne i sådanne sager. 

For så vidt angår ”forbudssager” var der tidligere ikke grundlag for at få retshjælpsdækning til fogedforbudssagen, jf. vilkårenes pkt. 5.4, mens der i hvert fald af flere retshjælpsforsikringsselskaber er ydet dækning - i øvrigt helt i overensstemmelse med den juridiske litteratur - til den efterfølgende justifikationssag.

Ved en lovændring af retsplejeloven i 2012 blev behandlingen af ”forbuds- og påbudssager” imidlertid flyttet fra fogedretterne til de almindelige retsafdelinger hos byretterne, hvorfor der altså ikke længere er tale om behandlingen af et fogedforbud i disse sager. Endvidere blev det nærmere indhold af reglerne (hvordan sagerne fremover skulle behandles osv.) ændret en del, bl.a. således, at der efter lovændringen kun skal føres én retssag angående det krævede forbud og/eller påbud. Der blev ikke i samme forbindelse lavet en ændring af fællesvilkårene for privat retshjælpsforsikring, men F&P har netop, jf. nedenfor, udsendt en revideret udgave af fællesvilkårene for privat retshjælpsforsikring med henstilling til forsikringsselskaberne om at tage disse i brug pr. 1. januar 2016.

På grundlag af de aktuelt gældende forsikringsbetingelser, i den konkrete sag vilkårene hos Topdanmark Forsikring – som altså ikke tager specifikt stilling til dækningen i forhold til de ”nye” forbuds- og påbudssager i retsplejeloven - har Ankenævnet for Forsikring ved en kendelse af 3. juni 2015 i sag 87532  (kendelsen er vedhæftet denne artikel) konkluderet  – dog med dissens - at disse forsikringsbetingelser ikke giver dækning for omkostningerne i forbuds- og påbudssagerne.

De netop udsendte reviderede fællesbetingelser tilsigter ifølge F&P ikke at ændre dækningen i forhold til gældende praksis, og i betingelsernes pkt. 7, litra c) står der nu udtrykkeligt bl.a., at der ikke er dækning for omkostninger i forbindelse med ”tvangsfuldbyrdelse, arrest, midlertidige afgørelser om forbud og påbud …”.

Så indtil spørgsmålet måtte været blevet forelagt og afgjort – anderledes - af domstolene, skal man nok ikke påregne en dækning af disse omkostninger via sin retshjælpsforsikring.

--oooOooo---

Hvis du har brug for juridisk rådgivning om emnet, er du velkommen til at kontakte advokat Jesper Perregaard på telefon 33 15 01 02 eller e-mail herom.