playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Betinget udvisning

Udvisningsreglerne er på forskellige punkter blevet ændret.  Kravene til de tidsmæssige betingelser for øget beskyttelse mod udvisning er blevet skærpet, og flere kriminalitetsformer, f.eks. trussel om vold m.v. over for vidner eller hensættelse af en anden i hjælpeløs tilstand og visse særligt grove skatte-, told- eller afgiftssvindelsager er blevet henført under de bestemmelser, der indebærer en udvidet udvisningsadgang.

Udover visse andre justeringer er der som noget helt nyt indført adgang til betinget udvisning.

Betinget udvisning kan komme på tale, hvor der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at udvise den pågældende efter de ellers gældende regler, fordi udvisningen må antages at virke særligt belastende.

Der fastsættes i så fald en prøvetid på 2 år, og begår udlændingen nyt strafbart forhold i prøvetiden, vil udgangspunktet være, at der så sker udvisning. Domstolene kan dog efter omstændighederne undlade at udvise, f.eks. hvis det nye strafbare forhold er af mindre alvorlig karakter, og den samlede proportionalitetsafvejning taler mod at skride til udvisning.

Formålet med de nye regler om betinget udvisning har været at give en klar advarsel til den kriminelle og sende et signal til familien om, hvad konsekvensen af næste skridt på en kriminel løbebane kan være.

De nye regler er trådt i kraft den 1. juni 2006 og finder anvendelse for lovovertrædelser begået efter lovens ikrafttræden.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager