playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Det Offentlige Ejerregister for selskaber er sat i kraft

Fra den 15. december 2014 skal ejerskab og panteret til 5% eller mere af et selskabs kapitalandele (aktier/anparter) eller stemmer registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Baggrund

Det Offentlige Ejerregister er en nyskabelse, som følger af den selskabslov, der blev vedtaget i maj 2009, hvorved også anpartsselskabsloven og aktieselskabsloven blev slået sammen. Først nu er Erhvervsstyrelsen dog klar med den elektroniske platform, som gør Ejerregistret operativt.

Formålet med Ejerregistret er at skabe øget gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske kapitalselskaber. Dermed vil Danmark følge EU-reguleringen og anbefalingerne fra FN-organet FAFT, som arbejder for imødegåelse af hvidvaskning. Således bidrager registret til at skabe større tillid til de danske selskaber samtidig med, at de offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet forbedres.

Overgangsordning

Der indføres en overgangsordning for selskaber, der eksisterer på tidspunktet for Ejerregistrets åbning den 15. december 2014. Disse selskaber (som altså er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere) får 6 måneder til at registrere deres eksisterende ejer- og panthaverforhold pr. 14. december 2014. Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal registreres indenfor selskabslovens almindelige registreringsfrist på 14 dage.

For selskaber, som er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrering af kapitalejere ske senest 14 dage efter stiftelsen.

Hvilke selskaber er omfattet

Alle eksisterende og nye aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), Iværksætterselskaber (IVS) og partnerselskaber (P/S) skal registrere kapitalejere i Ejerregistret på baggrund af ejernes indberetninger.

Nye selskaber skal foretage registreringen ved oprettelsen, mens eksisterende selskaber har fået en frist til 15. juni 2015 til at opfylde de nye regler. Hvis registreringspligten ikke overholdes, kan det sanktioneres med bødestraf.

Ihændehaveraktier

Hvis en kapitalejer erhverver ihændehaveraktier i et selskab, hvor vedkommende samlet set ejer mindre end 5% af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, skal aktionæren selv registrere antallet af ihændehaveraktier i Ihændehaverregistret. Ihændehaverregistret er en lukket del af Ejerregistret. Dette gælder dog ikke hvis der er tale om kapitalandele i et børsnoteret selskab.

Selskabets registrering af kapitalejere og panthavere foretages direkte i Ejerregistret på VIRK.dk.

Ejere af ihændehaveraktier med en samlet andel på under 5% af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab skal registrere via en særlig blanket på VIRK.dk.

Hvem har adgang til Ejerregistret?

Ejerregistret åbner for registreringer den 15. december 2014, og indholdet bliver offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015.

Offentliggørelsen gælder dog ikke for oplysninger om ejere af ihændehaveraktier med en samlet andel på under 5% af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab. Disse registreres i en lukket del af Ejerregistret, som Erhvervsstyrelsen kun videregiver oplysninger om til andre offentlige myndigheder, hvis en myndighed konkret anmoder om dette. Og da kun hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at oplysningerne er nødvendige for den offentlige myndigheds varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Forholdet til Ejerbogen

Det Offentlige Ejerregister er som sagt en nyskabelse og skal fremtidigt eksistere side om side med Ejerbogen, som alle selskaber skal føre over kapitalejere og panthavere.

Ejerbog og Ejerregister er altså to forskellige ting, og de fleste selskaber skal fremover registrere begge steder. Ejerbogen er selskabets egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere. Ejerbogen skal ikke offentliggøres, men den være tilgængelig for de offentlige myndigheder.

Selskabet kan vælge af føre ejerbogen selv, anvende en løsning fra en professionel udbyder eller anvende Erhvervsstyrelsens online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automatisk kan overføres til Ejerregistret.

--oooOooo---

For yderligere rådgivning om selskabsret og Det Offentlige Ejerregister, kontakt venligst advokat Nicolai Platzer Funder.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager