Forældrekøb – skærpet beskatning, når lejligheden overdrages til barnet

Det er fast praksis, at forældre og børn indbyrdes kan overdrage fast ejendom, herunder ejerlejligheder, til en pris der ligger 15 % over eller under den seneste offentlige vurdering. Mange forældre har hjulpet et barn under uddannelse ved at købe en lejlighed, som barnet lejer, indtil uddannelsen er afsluttet. En yderligere starthjælp til barnet består i, at det kan købe lejligheden til 15 % under vurderingen, uden at prisen udløser betaling af gaveafgift. Forældrenes skattepligtige fortjeneste/tab beregnes ligeledes på grundlag af den aftalte pris.

Landsskatteretten har nu afsagt en kendelse om, at denne praksis ikke kan anvendes, hvis forældrenes lejlighed har været udlejet til barnet, og lejligheden har været vurderet som udlejet. Når en ejerlejlighed er vurderet som udlejet, nedsættes den offentlige vurdering efter fuldstændig fast praksis til 50% af vurderingen som almindelig fri lejlighed.

På grund af denne faste praksis kan det forekomme urimeligt, at man ikke blot kan tage udgangspunkt i, at prisen ved overdragelse skal være det dobbelte af den offentlige vurdering som udlejet. Det har landsskatteretten afgjort, at der ikke er grundlag for.

Forløbet i sagen var, at et ægtepar erhvervede en ejerlejlighed, der blev udlejet til deres datter. 4 år senere, da datteren var færdig med sin uddannelse, købte hun ejerlejligheden for en pris af 918.000, der udgjorde 85% af den offentlige vurdering før nedslag for udlejning. Landsskatteretten anerkendte ikke aftalen, men forhøjede prisen til handelsværdien, som fandtes at være kr. 1,3 mill. kr.

Ved forældrekøb skal man altså være opmærksom på, om lejligheden er vurderet som fri eller udlejet, hvis man ønsker at overdrage lejligheden til barnet. Ønsker man at overdrage lejligheden så billigt som muligt til barnet, må man få ændret vurderingen af ejerlejligheden til fri lejlighed, inden den overdrages. Det vil normalt være muligt, når der er tale om udlejning til nærtstående, hvor de almindelige begrænsninger for opsigelse af lejemål reelt ikke er til stede.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...