Forsikringssvindel

Hvert år bliver der lavet forsikringssvindel for et anseeligt milliardbeløb i Danmark, så forsikringsselskaberne, og naturligvis også de forsikringskunder, der direkte eller indirekte er med til at betale herfor via forsikringspræmierne, har altså en betydelig økonomisk interesse i at undgå denne svindel.

I praksis forekommer der svindel på mange og vidt forskellige måder.

I nogen tilfælde er der f.eks. ”blot” tale om, at forsikringstageren overdriver omfanget af skaden for at få en større erstatning end vedkommende er berettiget til, mens andre tilfælde handler om mere ”regulær” forsikringssvindel, eksempelvis i form af, at forsikringstageren med vilje sætter ild til sin bil, sit hus eller andet, altså forsætligt fremkalder forsikringsbegivenheden, eller laver falske bilag til dokumentation i sagen, alt med henblik på at få en given forsikringssum udbetalt. Som udgangspunkt vil det normalt være op til forsikringstageren at føre det fornødne bevis for, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed, og hvordan erstatningen af skaden skal opgøres osv., mens det vil være op til forsikringsselskabet at bevise, at en dækningsundtagelse finder anvendelse, f.eks. at en brand er blevet påsat forsætligt af forsikringstageren. Da de involverede parter typisk ser meget forskelligt på, om der er tale om svindel eller ej, finder en del sager vej til Ankenævnet for Forsikring og domstolene.

Mao. kan forsikringsselskabet i en given skadesag have brug for, typisk foranlediget af en konkret mistanke, at foretage nærmere undersøgelser om, hvorvidt der er ”svindel med sagen”, og – nok bl.a. for på brancheniveau at modvirke, at man hos enkelte forsikringsselskaber går urimeligt hårdt til værks i forsøget på at skaffe beviser for en mistanke om svindel – har Forsikring og Pension (F&P) netop udsendt et kodeks for sådanne undersøgelse.

Dette F&P kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om forsikringssvindel – februar 2016 er vedhæftet.

--oooOooo---

Har du brug for konkret rådgivning om emnet, kan du kontakte advokat Jesper Perregaardjsp@remove-this.homannlaw.dk eller telefon 33 15 01 02.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...