Forsikringssvindel

Hvert år bliver der lavet forsikringssvindel for et anseeligt milliardbeløb i Danmark, så forsikringsselskaberne, og naturligvis også de forsikringskunder, der direkte eller indirekte er med til at betale herfor via forsikringspræmierne, har altså en betydelig økonomisk interesse i at undgå denne svindel.

I praksis forekommer der svindel på mange og vidt forskellige måder.

I nogen tilfælde er der f.eks. ”blot” tale om, at forsikringstageren overdriver omfanget af skaden for at få en større erstatning end vedkommende er berettiget til, mens andre tilfælde handler om mere ”regulær” forsikringssvindel, eksempelvis i form af, at forsikringstageren med vilje sætter ild til sin bil, sit hus eller andet, altså forsætligt fremkalder forsikringsbegivenheden, eller laver falske bilag til dokumentation i sagen, alt med henblik på at få en given forsikringssum udbetalt. Som udgangspunkt vil det normalt være op til forsikringstageren at føre det fornødne bevis for, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed, og hvordan erstatningen af skaden skal opgøres osv., mens det vil være op til forsikringsselskabet at bevise, at en dækningsundtagelse finder anvendelse, f.eks. at en brand er blevet påsat forsætligt af forsikringstageren. Da de involverede parter typisk ser meget forskelligt på, om der er tale om svindel eller ej, finder en del sager vej til Ankenævnet for Forsikring og domstolene.

Mao. kan forsikringsselskabet i en given skadesag have brug for, typisk foranlediget af en konkret mistanke, at foretage nærmere undersøgelser om, hvorvidt der er ”svindel med sagen”, og – nok bl.a. for på brancheniveau at modvirke, at man hos enkelte forsikringsselskaber går urimeligt hårdt til værks i forsøget på at skaffe beviser for en mistanke om svindel – har Forsikring og Pension (F&P) netop udsendt et kodeks for sådanne undersøgelse.

Dette F&P kodeks for undersøgelse af sager ved mistanke om forsikringssvindel – februar 2016 er vedhæftet.

--oooOooo---

Har du brug for konkret rådgivning om emnet, kan du kontakte advokat Jesper Perregaardjsp@remove-this.homannlaw.dk eller telefon 33 15 01 02.