Forslag til ny revideret planlov fremlagt i høring

Regeringen, Socialdemokraterne, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den 9. juni 2016 en omfattende aftale om revision af planloven.

Aftalen sigter mod at tilvejebringe en ”ny og moderne planlov, som skal give kommuner, virksomheder og borgere bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark, samtidig med, at der værnes om et  godt miljø og en righoldig natur”, som det hedder i Erhvervs- og Vækstmi-nisteriets pressemeddelelse fra lancering af aftalen.

Ministeriet har nu sendt forslag til lovændring i høring den 26. oktober 2016 med forventning om fremsættelse i februar 2017. Forslaget, der indeholder en lang række politisk betingede forslag til lovændringer, følger i sagens natur forligsaftalen med dens seks hovedelementer:

1. Udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen og indenfor strandbeskyttelseslinjen:

 • Nye udviklingsområder inden for kystnærhedszonen
 • Udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder
 • Større fleksibilitet inden for strandbeskyttelseslinjen
 • Oprydning i ikke udnyttede reservationer til ferie og fritidsanlæg og mulighed for etable-ring af nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme.

2. Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter og for produktion:

 • Alle overflødiggjorte bygninger f.eks. skoler og mejerier i landzone skal kunne tages i brug til anden anvendelse uden landzonetilladelse.
 • Alle virksomheder etableret i overflødiggjorte bygninger kan uden landzonetilladelse udvide med op til 500 m2
 • Kommuner skal kunne give landzonetilladelse til etablering af flere end 10 ferieboliger i overflødiggjorte bygninger.
 • Helårshuse skal uden landzonetilladelse kunne om- eller tilbygges med op til 500 m2
 • Mulighed for udlæg af nye sommerhusområder med op til 6.000 sommerhuse under forudsætning af at 5.000 ubebyggede grunde i kystnærhedszonen tilbageføres.
 • Sommerhusejere får mulighed for at anvende deres sommerhus ubegrænset til overnatning 34 uger (den såkaldte sommerperiode).
 • Pensionister får, efter 1 års forudgående ejerskab, ret til at bo i deres sommerhus hele året (mod før 8 år).
 • Landbrug skal uden landzonetilladelse kunne etablere erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger på alle landbrugsbedriftens ejendomme.
 • Kommuner skal hvert fjerde år kunne udpege to omdannelseslandsbyer i kommuneplanen.

3. Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel:

 • Alle byer, uanset størrelse, skal kunne planlægge for udvalgsvarebutikker uden størrelsesbegrænsninger.
 • Dagligvarebutikker i lokalcentre og som enkeltstående butikker kan være 1.200 m2
 • Dagligvarebutikker skal fremover kunne være 5.000 m2 i bymidter og bydelscentre samt 3.900 m2 i aflastningsområder.
 • Kommunerne skal have mulighed for at udlægge nye aflastningsområder (uden for bymidter og lokalcentre) i byer, hvor der er tilstrækkeligt kundegrundlag.

4. Friere rammer, investeringer og administrative lettelser:

 • Mindre statslig indblanding i kommunernes planlægning.
 • Kortere høringsfrister for forslag til lokalplaner og mindre kommuneplantillæg på minimum 4 uger.
 • Forenklet lokalplansinstrument med kort høringsfrist.
 • Nyt klagenævn på planområdet.

5. Almene boliger og byudvikling mv.:

 • Kommunerne skal fortsat kunne stille krav om op til 25 pct. almene boliger i lokalplaner for nye boligområder.
 • Kommuner får større ansvar for byvækst i det åbne land.
 • Kommunerne får mulighed for at dispensere fra lokalplaner til midlertidig anvendelse af ubenyttede arealer til bl.a. midlertidige studieboliger i op til 3 år med mulighed for forlængelse (udnyttelse af de såkaldte ”perspektivområder” i kommuneplanerne).

6. Andre initiativer:

 • Udvikling af luftfarten og Københavns Lufthavn.
 • Krav om iblanding af avancerede biobrændsler til transport, svarende til 2,5 pct. avance-ret bioethanol.
 • Nedsættelse af udvalg om landsbyernes fremtid.
 • Afsættelse af 10 mio. kr. til turismeudvikling i landdistrikterne.
 • Analyse af fremtidens produktionssamfund.

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for en vurdering af, hvad den kommende revision af planlovens kan få for konkrete, lokale forhold eller angående aktuelle sager med planretligt islæt.