Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign.

Fra den 1. september 2017 kan man selv udpege en eller flere personer til engang i fremtiden at tage over, hvis man på et tidspunkt mister evnen til selv at tage sig af sine personlige og økonomiske forhold.

Det er muligt at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fuldmægtige). På baggrund af fuldmagten får repræsentanten mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg. Det kan f.eks. blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign., hvor man ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives med NemID på tinglysningssystemet: www.tinglysning.dk. Herefter skal fuldmagten bekræftes for en notar ved byretten. Er man fritaget for e-post, kan man få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Statsforvaltningen.

Herefter er fuldmagten gyldig oprettet. Den sættes i kraft på følgende måde:

Statsforvaltningen sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne herfor er opfyldt. Hvis fuldmagtsgiveren er i stand til det, kan denne selv bede Statsforvaltningen om at sætte fuldmagten i kraft.

Fuldmægtigen kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft. I den situation skal det med en lægeerklæring eller på anden måde godtgøres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor fuldmagtsgiveren ikke selv kan varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager altså en vurdering af, om fuldmagtsgiver befinder sig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet.

Når fuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af fuldmægtigen.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Hans Henrik Skjødt.