playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige og/eller økonomiske forhold som følge af sygdom el.lign.

Fra den 1. september 2017 kan man selv udpege en eller flere personer til engang i fremtiden at tage over, hvis man på et tidspunkt mister evnen til selv at tage sig af sine personlige og økonomiske forhold.

Det er muligt at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fuldmægtige). På baggrund af fuldmagten får repræsentanten mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg. Det kan f.eks. blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign., hvor man ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives med NemID på tinglysningssystemet: www.tinglysning.dk. Herefter skal fuldmagten bekræftes for en notar ved byretten. Er man fritaget for e-post, kan man få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Statsforvaltningen.

Herefter er fuldmagten gyldig oprettet. Den sættes i kraft på følgende måde:

Statsforvaltningen sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne herfor er opfyldt. Hvis fuldmagtsgiveren er i stand til det, kan denne selv bede Statsforvaltningen om at sætte fuldmagten i kraft.

Fuldmægtigen kan også bede om, at fuldmagten skal sættes i kraft. I den situation skal det med en lægeerklæring eller på anden måde godtgøres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor fuldmagtsgiveren ikke selv kan varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager altså en vurdering af, om fuldmagtsgiver befinder sig i en sådan tilstand og sætter kun fuldmagten i kraft, hvis det er tilfældet.

Når fuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af fuldmægtigen.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Hans Henrik Skjødt.

Seneste artikler

Formandsafgørelse om anbringelse af barn uden for hjemmet tilsidesat

af advokat Hans Mogensen

Ved afgørelse af 26. januar 2023 har Ankestyrelsen tilsidesat en formandsafgørelse truffet af formanden for Børn-og Ungeudvalget i Københavns Kommune,...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Byggesager/renoveringer i andels- og ejerlejligheder

af advokat Bent-Ove Feldung

Hvilke krav kan en forenings bestyrelse stille til et medlem før denne igangsætter en byggesag?

Lempeligere regler for vind- og solenergi i 18 måneder

af advokat Nicolai P. Funder

EU's energiministre nåede den 24. november 2022 til enighed om en rådsforordning om fastlæggelse af en midlertidig ramme for fremskyndelse af...

Velkommen til advokat Morten Hove (H)

Vi har herved den glæde, at byde velkommen til advokat Morten Hove (H), der efter 16 års partnerskab i Hupfeld & Hove har valgt at blive en del af...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...