Højesteret har afsagt dom over Nykredit A/S i sag om fusionsvilkår

I en opsigtsvækkende dom afsagt af Højesteret den 3. juni 2014 er Nykredit A/S blevet dømt i en sag anlagt af Konkurrencerådet. Dermed er det slået fast, at Nykredit ikke må hæve bidragssatserne på realkreditlån for ca. 150.000 kunder (tallet er anslået af Nykredit).

Baggrunden for sagen er Nykredits opkøb af konkurrenten Totalkredit i 2003, hvilket krævede konkurrencemyndighedernes tilladelse, da fusionen gjorde Nykredit til den klart største udbyder af boliglån i Danmark. Som betingelserne for købet blev blandt andet stillet, at Nykredit ikke måtte hæve bidragssatsen over 0,5 procent.

Med henvisning til udvikling i markedsvilkårene varslede Nykredit i februar 2010 forhøjelse af bidraget med 0,1 procentpoint. Konkurrencerådet påbød med henvisning til fusionsvilkårene den 23. juni 2010 Nykredit ikke at gennemføre forhøjelsen og understregede, at Nykredits tilsagn om loft over satserne måtte anses som værende af permanent karakter. Efter en genoptagelse af sagen traf Konkurrencerådet så den 30. november 2011 en lidt anden afgørelse, idet Nykredits tilsagn om loft over bidragssatserne nok ikke kunne ophæves helt, men at Nykredit dog midlertidigt kunne forhøje bidragssatsen i en 5 års periode.

Nykredit indbragte sagen for Sø- og handelsretten og fastholdt, at man ønskede tilsagnet om loft over satserne ophævet og gjorde gældende, at tilsagnet allerede var opfyldt i sin helhed. Nykredit henviste til, at man efter fusionen nedsatte bidraget og fastholdt dette niveau, indtil bindingerne i samarbejdsaftaler med de involverede pengeinstitutter var udløbet, hvilket skete den 1. april 2010. Nykredit fik medhold i sine synspunkter i Sø- og Handelsretten.

Konkurrencerådet ankede afgørelsen til Højesteret, som så nu har afgjort sagen til forbrugernes fordel. Loftet gælder de kunder, der har taget et lån hos Nykredit før 2012, og som ikke efterfølgende har omlagt lånet.

Med dommen mister Nykredit en årlig indtægt på 200 millioner kroner. I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten og Højesteret blev Nykredit i øvrigt dømt til at betale 4.006.000 kr.

Læs hele dommen.

--oooOooo---

For eventuel assistance i forbindelse med sager af konkurrenceretlig karakter, kontakt venligst advokat Nicolai Platzer Funder.