Højesteret: Forældelse afbrydes kun for den del af fordringen, der indbringes for fogedretten

Højesteret har med sin afgørelse af den 16. april 2020 omstødt en tidligere landsretsdom og taget endeligt stilling til en retslig usikkerhed omkring afbrydelsen af fordringers forældelse, hvor kun en del af den fulde fordring indbringes for fogedretten med anmodning om foretagelse af udlæg, jf. forældelseslovens § 18, stk. 1. Det er således slået endeligt fast, at forældelsen kun afbrydes for den begrænsede del af en fordring, der indbringes, uagtet om fogedretten bedes tage stilling til den fulde opgørelse.

Afklaringen kommer, efter at to kendelser vedrørende lignende problemstillinger fra henholdsvis Vestre Landsret og Østre Landsret af 5. juli 2019 og 6. september 2019 blev kæret til Højesteret, der nu har givet en endelig afklaring på den retslige usikkerhed. En usikkerhed, der blev mere aktuel efter den ny forældelseslovs ikrafttræden den 1. januar 2008, hvor forældelsen for eksempel for krav fastslået ved dom blev nedsat fra 20 år til 10 år. Kreditor er således nødt til hyppigere at indbringe sit krav for fogedretten, hvis kravet ønskes fastholdt, hvilket er forbundet med omkostninger til retsafgifter, der fastsættes ud fra fordringens størrelse.

For at nedbringe disse omkostninger har udviklet sig en praksis, hvor anmodning om udlæg sker for et begrænset, mere realistisk, beløb, jf. retsplejelovens § 507, stk. 2, men med henblik på afbrydelse af forældelse for det fulde beløb, der forbeholdes indkrævet, hvis debitor viser sig at have tilstrækkelige midler.

En praksis der ifølge Højesteret ikke tilgodeser de grundlæggende hensyn, der udgør grundlaget for forældelseslovens tilblivelse. Hensyn, der navnlig består i, at fordringer skal afvikles inden for rimelig tid, og at undgå procesførelse af meget gamle fordringer.

Hvis en påmindelse om fordringen fra kreditor til debitor kan afbryde forældelsen, vil retsstillingen blive som under Danske Lovs 5-14-4, hvilket ikke var meningen med forældelsesloven af 2008. Når et beløb indbringes for fogedretten for et begrænset beløb, får det karakter af en sådan påmindelse i forhold til den resterende del af fordringen. Højesteret fandt, at en påmindelse ikke var nok til at afbryde forældelsen, der skal en udlægsbegæring til for det beløb som forældelsen skal afbrydes for.

Tilbage står kreditor med en begrænsning af sin mulighed for at fastholde sit krav over for en debitor, der ikke aktuelt er betalingsdygtig, men som potentielt kan blive det.

Læs mere i Højesterets afgørelse : U.2020.2188 (kræver adgang)

---oo0oo---

Har du spørgsmål mv. til emnet inkasso og insolvens, er du velkommen til at kontakte Homann Advokater på telefon 33 15 01 02.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...