Hundeloven – ansvar og lovpligtig forsikringsdækning

Retten i Kolding har den 22. marts 2016 afsagt en interessant dom om ovennævnte, herunder særligt i relation til afgrænsningen af hundelovens, og dermed den lovpligtige hundeansvarsforsikrings, besidderbegreb i forhold til den situation, hvor skadelidte (forinden) frivilligt har påtaget sig at passe hunden. I den konkrete sag blev hunden passet en aften (forventet i ca. 4-5 timer) hos hundeejerens/forsikringstagerens mor. Under luftning af hunden, ca. 1 1/2 time inde i pasningsperioden, kom hundepasseren til skade ved et, eller to, fald, da hunden pludseligt trak meget kraftigt i hundesnoren.

Skadelidtes advokat argumenterede - bl.a. på grundlag af en række afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring - for, at pasningen af en hund skal have varet nogen tid, inden hundepasseren kan anses for besidder i hundelovens forstand, og der skal være gået mere end ca. 1 1/2 til 2 timer -  som der var gået i den konkrete sag – før man anses for at være besidder af hunden.

Heroverfor argumenterede jeg på vegne af forsikringsselskabet bl.a. for, at det ansvar den pågældende hundepasser måtte have påtaget sig - som udgangspunkt - er gældende under hele pasningen, og at man således kan være besidder af hunden på skadestidspunktet, hvis blot den (forventede) tidsmæssige udstrækning af hele pasningen kan begrunde dette, uanset hvornår uheldet/skaden i øvrigt måtte være sket.

Byretten frifandt forsikringsselskabet bl.a. med en præmis, jf. dommen på side 11, der – lettere omskrevet af mig - var følgende:

Det afgørende for vurderingen af, om skadelidte var besidder af hunden på uheldstidspunktet er, hvor lang tid pasningen skulle have varet og ikke, hvor lang tid der gik, fra skadelidte fik hunden i sin varetægt og til uheldet indtraf.

Jeg bemærker, at dommen ikke er udtryk for, at man alene kan anses for besidder af hunden, hvis pasning mindst var planlagt til at vare f.eks. 1-2 timer. Den nedre afgrænsning (af en ”pasning”) i forhold til en kortvarig ”luftning” eller tilsvarende er ikke fastlagt med dommen.

Dommen, der ikke er blevet anket til landsretten, kan læses her.

--oooOooo---

Har du brug for konkret rådgivning om emnet, kan du kontakte advokat Jesper Perregaardjsp@remove-this.homannlaw.dk eller telefon 33 15 01 02.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...