playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Hvordan undgår man at blive nabo til en rockerborg?

Efter et par nylige afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet står det klart, at det kan være ganske kompliceret at få gennemført et krav om ophør med anvendelse af en ejendom som ”rockerborg”. I to sager fra hhv. april og august måned 2014 har nævnet således afvist, at den blotte konstatering af, at en ejendom benyttes som rockerborg – altså til klubaktiviteter af en vis art – i sig selv kan føre til gennemførelse af et påbud om lovliggørelse.

Sagen fra Vanløse

Den 3. april 2014 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse i sagen om rockerborgen på Tudskærvej i Vanløse. Nævnet forkastede Købehavns Kommunes påbud til ejeren om at lovliggøre anvendelsen af ejendommen ved at ophøre med de konstaterede klubaktiviteter.

Nævnet savnede at kommunen redegjorde for hvilke aktiviteter, man mente, konkret medførte en overtrædelse af villaservitutten, som kommunen henviste til i sit påbud til ejeren. En villaservitut, som er tinglyst i lignende form på en række andre villaområder omkring København, og som bl.a. har det indhold, at områdets bygninger i hovedsagen skal bruges som bolig.

Kommunen var indforstået med, at en vis aktivitet med erhvervspræg kunne finde sted i henhold til servitutten, så længe det ikke fratager området karakteren af boligområde. Kommunens påbud var derfor båret af, at egentlige klubaktiviteter kunne påvises.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse slog imidlertid fast, at man ikke med den pågældende servitut kan regulere, hvor mange gæster, der kommer på besøg i en bolig, ligesom man heller ikke kan bruge planloven til at ”…forbyde, at bestemte grupper af mennesker, f.eks. med hensyn til alder, køn, nationalitet eller politisk eller religiøst tilhørsforhold, kommer på besøg eller bruger en ejendom.

Da Københavns Kommunes afgørelse ikke gav en nærmere beskrivelse af, hvilke aktiviteter der ændrede ejendommens karakter som bolig, kunne aktiviteterne ikke anses som værende i strid med servitutten. Kommunens afgørelse opfyldte dermed ikke kravet om, at et påbud efter planloven skal være klart og præcist, og nævnet erklærede påbuddet ugyldigt.

Kommunen tog dog ikke udfordringen op og reparerede påbuddet, så det kunne føre til en lukning af rockernes klubhus. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell udtalte tvært imod kort efter afgørelsen, at kommunens muligheder nu var udtømte og lovgiver måtte på banen.

Konklusionen på kendelsen er dog ikke nødvendigvis, at servitutten er uanvendelig. Men der har været tale om en bevistung sag for kommunen, som nu ikke længere vil tage ansvaret for at løfte opgaven med at påtale overtrædelser af servitutten på det foreliggende grundlag.

Læs hele afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet her: NMK-33-02209

Sagen fra Holbæk

Natur- og Miljøklagenævnets traf afgørelse i en meget lignende sag 13. august 2014 om en ejendom omfattet af Lokalplan nr. 1.10 for Holbæk Bymidte. Også her havde rockerklubben Bandidos indrettet klubhus. Ejendommen er således ikke omfattet af en servitut men en lokalplan. Men fællesnævneren er, at lokalplanen på tilsvarende måde bestemmer, at ejendommen kun må anvendes til blandede bolig- og erhvervsformål.

Kommunen traf den 7. august 2013 afgørelse om påbud om "at lovliggøre anvendelsen af stueetagen", hvor rockerborg var indrettet.

Kommunen har i afgørelsen bl.a. henvist til en "anmeldelse" fra politiet, som har anført, at man i perioden fra den 1. april 2013 til den 21. maj 2013 har bemærket tilstedeværelsen af medlemmer af denne gruppe, som har været i gang med at istandsætte ejendommen, hvorunder stueetagens vinduer er blevet tildækket med brædder, ligesom der er opsat videoovervågning. På alle tirsdage i perioden har der været forsamlet 15-20 medlemmer af gruppen.

Natur- og Miljøklagenævnets har i sin afgørelse vedrørende Holbæk ejendommen udtalt, at Kommunen i sin afgørelse ikke har anført noget om, hvilke aktiviteter i forbindelse med den konstaterede anvendelse, der ændrer ejendommens/bygningens karakter af boligområde, og som derfor er i strid med lokalplanen, eller hvilke eventuelle erhvervsaktiviteter, der er i strid med det i lokalplanens § 3.2 fastsatte.

På denne baggrund ophævedes Holbæk Kommunes afgørelse af 7. august 2013.

Læs hele afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet her: NMK-33-02449

Vurdering

I begge sager var kommunen påtaleberettiget men har valgt ikke at gå videre med nedlæggelse af rockerborgen til de omkringboende grundejeres fortrydelse.

HOMANN Advokater har for nylig bistået en større privat grundejerforening med at implementere en vedtægtsændring, som er møntet på at give foreningen ved dennes bestyrelse nogle mere håndgribelige værktøjer til at imødegå etablerede rockerborge. Men også til i første omgang at agere præventivt ved at signalere, hvilke aktiviteter man ikke ønsker i området, således at rockerne slet ikke etablerer sig.

--oooOooo---

For yderligere information om de nævnte afgørelser eller bistand i lignende sager, kontakt venligst advokat Nicolai Platzer Funder.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager