Køb kunst og få fradrag

Virksomheder har mulighed for at afskrive kunstindkøb, når blot kunsten benyttes til at udsmykke bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt.

Reglerne findes i afskrivningsloven og opdeler kunstindkøb i to grupper:

  1. Kunstnerisk udsmykning, der ophænges eller opstilles i bygninger
  2. Kunstnerisk udsmykning, der indføjes i en bygning eller bygningens nære omgivelser. Udsmykningen skal være fastgjort til bygningen eller omgivelserne f.eks. fastnaglet eller muret.

Betingelser for afskrivning:

  • Følgende betingelser skal være opfyldt: Der skal være tale om original kunst, herunder maleri, skulptur, installationskunst, samt grafiske og fotografiske værker såfremt de er nummererede i begrænset oplag og signerede.  Det grafiske værk skal være individuelt fremstillet og designet af kunstneren. Reproduktioner er ikke omfattet men kan som hoveregel afskrives efter de almindelige afskrivningsregler som inventar.
  • Skat har ikke, defineret, hvad der er kunst. Hvis der opstår uenighed mellem virksomheden og SKAT, kan Akademirådet foretage en vurdering. Akademirådets vurdering er ikke bindende for SKAT, men som udgangspunkt vil SKAT følge vurderingen.
  • Der kan ikke afskrives, hvis køberen er nærtstående til kunstneren. Ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn betragtes som nærtstående. Hvis køberen er et selskab, kan selskabet ikke afskrive, hvis kunstneren eller en nærtstående har bestemmende indflydelse i selskabet.
  • Der skal være tale om et førstegangskøb af originalkunst. Dvs., at kunstværket skal købes direkte fra kunstneren, eller et galleri/formidler, som har værket i kommission på vegne af kunstneren.  Dermed sikres, at reglerne kommer kunstneren til gode.
  • Bygningen, hvor kunsten ophænges eller indføjes, skal anvendes erhvervsmæssigt. Der kan dog også afskrives på kunstindkøb, hvis virksomheden ligger i en ejendom, hvor der både er virksomhed og boliger. Reglerne om afskrivninger på kunst gælder dog ikke for en- og tofamilieshuse.

Beløb og satser

Kunst, der ophænges eller opstilles, kan afskrives efter saldometoden med indtil 25 pct.  Der skal opgøres en særskilt saldo for afskrivning på kunstnerisk udsmykning, og det er den kontantomregnet saldoværdi, der indgår på saldoen. Er indkøbsprisen under grænsen for straksafskrivning på 12.600 kr. kan hele anskaffelsessummen afskrives fuldt ud i købsåret.

Kunstnerisk udsmykning af bygninger afskrives med indtil 4 pct. årligt af den kontantomregnede anskaffelsessum for den kunstneriske udsmykning. Hver kunstnerisk udsmykning skal afskrives særskilt. Afskrivningsretten gælder ikke for den del af bygningen, der anvendes til beboelse.

--oooOooo---

Denne artikel indeholder blot et udsnit af reglerne for afskrivning på kunstindkøb. Artiklen udgør ikke juridisk rådgivning og kan ikke træde i stedet for konkret rådgivning. Spørgsmål kan rettes til advokat Marianne Sigetty, Homann Advokater.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...