Kontorchef Arthur Andersson og Hustru Pianistinde Ellen Anderssons Legat til Uddannelse af Musikstuderende i Klaverspil

Ovennævnte legat har følgende formålsbestemmelse i fundatsens § 7:

Overskuddet anvendes fortrinsvis til mandlige eller kvindelige Klaverstuderendes Uddannelse, navnlig under Studieophold i Udlandet, men kan ogsaa tildeles Dirigenter, Komponister eller Studerende af andre Instrumenter.

Legatet skal fortrinsvis komme Danske (ansøgere) tilgode, men kan også, naar særlige Forhold efter Bestyrelsens Skøn taler derfor, tildeles Udlændinge.

--oo0oo--

Legatportionerne uddeles som hovedregel for ét år ad gangen, men der kan dog ske tildeling i op til tre år, hvis bestyrelsen skønner, at det er rimeligt af hensyn til en ansøgers uddannelse, herunder navnlig studieophold i udlandet.

Ansøgningsfristen er den 15. maj i hvert regnskabsår, og ansøgningen skal stiles til legatets administrator, advokat Bent-Ove Feldung, enten på adressen c/o Advokatfirmaet Homann, Amagertorv 11, 1160 København K, eller på en mail til bof@remove-this.homannlaw.dk.