Kontorchef Arthur Andersson og Hustru Pianistinde Ellen Anderssons Legat til Uddannelse af Musikstuderende i Klaverspil

Ovennævnte legat har følgende formålsbestemmelse i fundatsens § 7:

Overskuddet anvendes fortrinsvis til mandlige eller kvindelige Klaverstuderendes Uddannelse, navnlig under Studieophold i Udlandet, men kan ogsaa tildeles Dirigenter, Komponister eller Studerende af andre Instrumenter.

Legatet skal fortrinsvis komme Danske (ansøgere) tilgode, men kan også, naar særlige Forhold efter Bestyrelsens Skøn taler derfor, tildeles Udlændinge.

--oo0oo--

Legatportionerne uddeles som hovedregel for ét år ad gangen, men der kan dog ske tildeling i op til tre år, hvis bestyrelsen skønner, at det er rimeligt af hensyn til en ansøgers uddannelse, herunder navnlig studieophold i udlandet.

Ansøgningsfristen er den 15. maj i hvert regnskabsår, og ansøgningen skal stiles til legatets administrator, advokat Bent-Ove Feldung, enten på adressen c/o Advokatfirmaet Homann, Amagertorv 11, 1160 København K, eller på en mail til bof@remove-this.homannlaw.dk.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...