Lagkagehuset tvunget til at reducere støjudledning

Den 27. november 2017 besluttede Plan- Miljø- og klimaudvalget i Silkeborg Kommune på baggrund af en konkret klage at håndhæve de gældende vejledende støjgrænser for Lagkagehuset i Silkeborg. Støjgrænserne er nedskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

Lagkagehuset i Silkeborg er beliggende på Nørrevænget 34 i et befærdet vejkryds nord for Silkeborg Langsø (Gudenåen) udgjort af Nørrevænget og Borgergade. Området er ikke en del af det egentlige bycenter, og ejendommens anvendelse betegnes i BBR som ”Drive-in bageri”.

Beliggenheden markerer overgangen fra villaområdet nord for Gudenåen til et egentligt erhvervsområde yderligere nordpå med bl.a. en McDonalds, en Føtex, Elgiganten og andre udvalgsforretninger. Lagkagehuset råder over en ejendom med bygningsareal på i alt 919 m2, som udelukkende anvendes til erhverv. Og problemet for klager har været, at Lagkagehuset desuden råder over varelager på Borgergade 123, der ligger lige bagved klagers ejendom.

Klager, som bor i en mindre villa som nabo til Lagkagehuset på Nørrevænget oplevede efter eget udsagt store støjgener i forbindelse med driften af butikken alle ugens dage fra omkring kl. 02.00 til 12.00. Og hun havde oplevet dette siden 2015. Derfor indgav hun ad flere omgange klage til Kommunen. Primært drejede det sig om støj ved vareleverancer med raslende metalbure og klargøring af biler 3-9 meter fra hendes ejendom.

Hun er bl.a. citeret i medierne for udtalelser som: ”Ingen kan forestille sig den støj, før man oplever den. Det er simpelthen en kæmpe kagefabrik, jeg bor midt i.”

En støjberegning udført af en akustikafdeling under rådgivningsvirksomheden Sweco Danmark A/S viste, at den støjudledning der skete ved Lagkagehusets drift, overskred Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjudledning. Ved måling af støjbelastning anvender man Decibel, dB. En ændring i støjniveauet på 1 dB kan registreres/er hørbar og en ændring på 3 dB svarer til en fordobling/halvering af støjniveauet.

I forhold til de vejledende grænseværdier blev disse overtrådt ved Nørrevænget 32 med 1 dB om dagen, og ved Borgergade 123 med 2 dB om natten.

For støj om natten, kl. 22-07, gælder der en mere restriktiv maksimalgrænse for støj. Af støjrapporten fremgår det, at Lagkagehuset, udleder støj på 52 dB i et område, hvor maksimalgrænsen er 50 dB. Hovedårsagen til overskridelsen af maksimalgrænsen, er til- og frakørsel af varebiler.

I den udarbejdede støjrapport, blev der foreslået en række tiltag der ville kunne dæmpe støjen, herunder:

  • Etablering af 4 meter høj støjskærm til klager
  • Forbud mod kørsel med lastbiler om natten
  • Etablering af lydabsorberende overflade ved porten (mellem ejendommene)

Ingen af de foreslåede foranstaltninger, som hver ville koste i omegnen af 300.000 kr., ville dog kunne dæmpe støjen i en sådan grad, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjudledning ville blive overholdt; dog med undtagelse af støjmuren, som imidlertid ville forringe de trafikale oversigtsforhold i uacceptabel grad.

Af forvaltningens indstilling til udvalgets afgørelse fremgår, at det ifølge vejledningen fra Miljøstyrelsen i nogle tilfælde kan være rimeligt at fastsætte støjgrænser, der ligger over vejledende grænseværdier, herunder hvis:

a) Miljømyndighedernes egne overvejelser godtgør, at de tekniske/økonomiske konsekvenser af et krav om overholdelse af grænseværdierne påfører virksomheden urimelige udgifter eller driftsbetingelser, eller

b) Virksomheden fremlægger så veldokumenterede og tungtvejende tekniske/økonomiske grunde, at miljømyndigheden føler sig overbevist om, at det er urimeligt at kræve grænseværdierne overholdt.

For så vidt angår overskridelse af støjgrænser for aften og nat burde disse ifølge vejledningen kun gives, hvor det er nødvendigt for virksomheden at arbejde i to- eller treskiftsdrift. Forvaltningen lagde til grund, at Lagkagehusets drift på stedet omfattede ikke blot salg fra butikken og drive-in, men også produktion af dej, brød og kager til distribution til andre af Lagkagehusets butikker i Viborg, Risskov, Horsens, Vejle, Galten og Skanderborg. Varekørsel var derfor afgørende for driften af Lagkagehuset i Silkeborg.

Der blev indhentet alternative løsningsforslag fra Sweco, som kom med følgende oplæg: 

  1. Overdækket køresluse. Denne ville dog ikke dæmpe støjen yderligere da oversigtsforhold, gør, at overdækningen ikke kan føres helt ud til Nørrevænget. Omkostningerne ved projektet vil desuden være 2-3 gange større end det foreslåede.
  2. Erhvervelse af klagers ejendom. Dette skønnedes at medføre en omkostning i størrelsesordenen 1,5 – 2 mio. kr. Samtidig ville der stadig være støjoverskridelser ved Borgergade 123, som skulle håndteres.
  3. Brug af sidedør nær DriveIn lugen ved håndtering af bagebure i natperioden. Løsningen havde  været afprøvet over sommeren og lydmålinger viste, at denne ændring medførte et nyt støjproblem i form af støjbelastning af Borgergade 123.

Forvaltningen indstillede på denne baggrund til udvalget, at der skulle tages hensyn til Lagkagehuset derved at der blev givet tilladelse til overskridelse af de vejledende på mellem 1 og 2 dB. Altså i praksis en retlig lovliggørelse af den eksisterende overskridelse af støjgrænserne.

Den endelige beslutning i Plan-, miljø- og klimaudvalget i Silkeborg kommune blev imidlertid, at de vejledende støjgrænser skal overholdes. Lagkagehusets støjudledning skal derfor nedbringes, i overensstemmelse med de vejledende støjgrænseværdier. Altså fysisk lovliggørelse.

Afgørelsen ses ikke at være påklaget.

Sagen er et eksempel på en konkret afvejning af en støjplaget borgers interesse i at grænseværdier overholdes og en virksomheds behov for at bøje disse regler. Interessant er det naturligvis, at forvaltningens indstilling ikke blev fulgt, og at det altså kan betale sig at klage, hvis der er behov for det.

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for en vurdering af lignende sager eller andre sager inden for det miljøretlige område.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...