playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Lempelse af reglerne om familiesammenføring

Da regeringen i efteråret 2011 fremlagde regeringsgrundlaget, blev der varslet lempelser i bl.a. reglerne for familiesammenføring.

Den 6. januar 2012 blev lovforslaget fremsat. Hvis lovforslaget vedtages i den fremsatte form, bliver de væsentligste ændringer følgende:

Pointsystemet fjernes

Ifølge de nugældende regler om ægtefællesammenføring skal ansøgeren have 60 point, hvis begge ægtefæller er over 24 år, eller 120 point, hvis en eller begge ægtefæller er under 24 år. Disse points kan opnås på baggrund af erhvervserfaring, sprogkundskaber og færdiggjort uddannelse. Desuden kan man opnå et begrænset antal points efter nogle supplerende kriterier, herunder ved at undlade at bosætte sig i et ghettoområde. Det nuværende pointsystem bortfalder helt, hvis lovforslaget vedtages.

24-årsreglen tilbageføres

Hvor indførelsen af pointsystemet, der beskrives ovenfor, delvist har lempet på den faste aldersgrænse på 24 år, der gjaldt indtil de nugældende regler trådte i kraft, vil lovforslaget medføre, at denne faste aldersgrænse genindføres. Det vil sige, at ægtefæller under 24 år, der i øjeblikket kan opnå familiesammenføring, hvis de kan samle nok point, kun i helt særlige tilfælde kan opnå familiesammenføring efter vedtagelsen af lovforslaget. Dette kan eksempelvis være, hvis den ene er flygtning og fortsat risikerer forfølgelse i sit hjemland.

Tilknytningskravet lempes

Tilknytningskravet er i øjeblikket sådan, at ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark skal være væsentlig større end deres tilknytning til et andet land. Efter de nugældende regler skal ansøgeren have haft mindst to ophold i Danmark og have gennemført et kursus i dansk.

Ifølge de nugældende regler dispenseres der fra tilknytningskravet, når den herboende ægtefælle har haft dansk indfødsret i 28 år, eller hvis den herboende er udlænding og enten er født i Danmark eller er kommet hertil som ganske ung og har boet i Danmark i 28 år. Det foreslås, at ændre 28-årsreglen til en 26-årsregel.

Kravene til den herboende ægtefælle bliver ligeledes lempet. Hvis den herboende ægtefælle er født og opvokset i et andet land, kræves der fortsat, at den herboende opfylder en del af de gældende betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Desuden kræves et længerevarende ophold her i landet for, at den herboende ægtefælle kan anses for at have opnået en væsentlig tilknytning til Danmark. Dette ophold skal ifølge lovforslaget have været på ca. 12 år (mod de nuværende 15 år) for at kunne anses for længerevarende. Den herboende ægtefælles tilknytning til Danmark kan fortsat ikke anses for væsentlig, hvis den pågældende ikke taler dansk eller ikke har gjort en indsats for at integrere sig i det danske samfund. Dette gælder uanset varigheden af opholdet. Forhold som den herboende ægtefælles uddannelse og arbejde kan efter lovforslaget, såvel som efter de nugældende regler, forkorte kravet til varigheden af den herboendes ophold. I den forbindelse lægges bl.a. vægt på, om det pågældende arbejde er særligt egnet til at medvirke til den herboendes integration i Danmark.

Tilknytningskravet lempes desuden sådan, at ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark blot skal være større – og altså ikke væsentlig større – end deres tilknytning til et andet land. I praksis betyder dette bl.a., at ansøgeren kun skal have haft et ophold her i landet i stedet for de nugældende krav om to ophold.

Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse

I øjeblikket skal den herboende ægtefælle stille økonomiske sikkerhed på 100.000 kr. i forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring. Beløbet skal sikre dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp til en ægtefællesammenført. Ifølge lovforslaget nedsættes den økonomiske sikkerhedsstillelse til 50.000 kr.

Indvandringsprøven skal afskaffes

Efter de gældende regler skal en udlænding, der kommer til Danmark for at opnå familiesammenføring, inden 3 måneder efter at Udlændingemyndighederne vurderer, at vedkommende opfylder kravene til at opnå ægtefællesammenføring, bestå indvandringsprøven, der er en prøve i dansk sprog og viden om Danmark.

Ifølge lovforslaget skal familiesammenførte udlændinge modtage danskundervisning, så snart de flytter til Danmark. Når udlændingen er meddelt opholdstilladelse, skal udlændingen bestå en danskprøve. Prøven skal bestås senest 6 måneder fra tidspunktet for udlændingens tilmelding til folkeregistret eller, hvis udlændingen allerede har opholdstilladelse her i landet, fra meddelelsen af opholdstilladelsen som ægtefællesammenført. Hvis prøven ikke bestås, gives der adgang til omprøve inden for 3 måneder. Består udlændingen danskprøven, kan den ægtefællesammenførte udlænding fortsat opholde sig her i landet.

Den økonomiske sikkerhedsstillelse, der normalt skal stilles som betingelse for opholdstilladelse, nedsættes med 20.000 kr., hvis udlændingen består danskprøven. Den økonomiske sikkerhedsstillelse nedsættes med yderligere 10.000 kr., hvis udlændingen inden for en bestemt periode består en danskprøve på et højere niveau.

Afskaffelse af gebyrerne på familiesammenføringsområdet

Det koster i øjeblikket 8.000 kr. at indgive ansøgning om familiesammenføring. Det koster 1.775 kr. at ansøge om forlængelse af opholdstilladelse. Ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, ansøgning om genoptagelse og klager over familiesammenføringsafgørelser er ligeledes pålagt gebyr. Med lovforslaget afskaffes disse gebyrer helt.

Det forventes at lovforslaget træder i kraft 1. juli 2012.

Spørgsmål til denne artikel kan rettes til advokat Jette Malberg eller advokat Bjørn Dilou Jacobsen.

HOMANN ADVOKATER har ekspertise i danske og EU-retlige regler om indrejse og ophold i Danmark. Få mere information om hvad vi kan tilbyde indenfor udlændingeretten ved at klikke her.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager