Mediation – en effektiv konfliktløsning

Ikke at skulle forveksles med meditation, så er mediation en effektiv konfliktløsningsmodel, der gennem de senere år har fået mere fodfæste i Danmark som en overraskende god måde at løse konflikter på.

Hvor der er mennesker, er der konflikter – dette lettere pessimistiske syn, er hverken en ny eller særlig interessant observation, men den måde, hvorpå vi vælger at håndtere konflikterne, er hvor mediation vinder plads og fokus i dag.

Mediation er en forhandling mellem uenige parter, der bliver faciliteret af en tredje upartisk part. En mediator vælger ikke side, men hjælper de stridende parter med at nå frem til en fælles løsning af konflikten. Der er fokus på at effektivisere kommunikationen mellem parterne og at skabe grobund for, at parternes interne relationer kan reddes, i den udstrækning de har taget skade i kampens hede.

Der er ikke krav til konfliktens karakter eller omfang. Konflikterne kan eksempelvis være økonomiske, forretningsmæssige eller personlige i deres udgangspunkt - eller en blanding heraf. Samtidig kan konflikterne (set udefra) være såvel meget store som meget små. Det er altså ikke størrelsen eller karakteren af konflikten, der afgør om den er egnet til løsning ved mediation. Mediation er for ALLE – hvor der er en konflikt, er der en løsning ved mediation. Statistisk set ender 80% af alle mediationer med en aftalemæssig løsning mellem parterne.

Mediation foregår uden om retssystemet og dermed uden de deraf følgende omkostninger. Tidsmæssigt er mediation meget hurtigere end en retssag eller en voldgiftssag. Fra det øjeblik parterne bliver enige om sammen at henvende sig til en mediator, er det realistisk at regne med, at mediationsprocessen er afsluttet inden for 1 måned. Selve mediationsmødet, kan normalt holdes inden for en dag. Så ikke nok med, at mediation er en effektiv løsningsmodel. Parterne sparer også tid og penge.

Jobbet for mediator er at skabe et rum for en konstruktiv dialog mellem de 2 eller flere samtidig stridende parter. Mediator hjælper parterne til at forklare deres synspunkter og behov overfor hinanden og sørger for, at parterne finder en aftalemæssig løsning i fællesskab. Derfor kræver det parternes deltagelse og engagement - mediator kommer nemlig ikke med svarene, men sørger for parterne finder dem selv.

Den vellykkede mediation slutter med en skriftlig aftale som parterne underskriver.

---oo0oo---

Yderligere information vedr. mediation, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat og mediator Jens H. Elmerkjær.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...