Metro Cityringen danner retspraksis efter Miljøvurderingsloven

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 5. februar 2014 med alle 10 medlemmers deltagelse en principiel afgørelse efter miljøvurderingsloven angående Metro Cityringen i Nævnets sag NMK-10-00670.

Sagen angik Københavns Kommunes principbeslutning af 19. juni 2013, hvormed der blev lagt en fast ramme for forvaltningens administration af Metroselskabets ansøgninger om udvidet arbejdstid og øvrige vilkår for byggepladserne i kommunen. Der var tale om retningslinjer for udstedelse af konkrete afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om støjvilkår for Cityringens byggepladser. Formålet var at sikre, at Cityringen kan færdiggøres i 2018, således som det er fastlagt i anlægsloven vedrørende Metro Cityringen.

Konkret har der været opmærksomhed på vilkåret om, at der kunne arbejdes på metrobyggeriet efter kl. 18.00 (døgnarbejde). Således fremgår det bl.a. af principbeslutningen: ”Der vil på en del af de foreslåede byggepladser være tale om en meget væsentlig forurening i form af støj. Metrobyggeriet i København vil blive danmarkshistoriens mest støjende anlægsarbejde. Særligt vil der på nogle lokaliteter kunne være tale om støjbelastninger i nattetimerne, der i væsentligt grad kommer til at belaste naboer til byggepladserne.”

Sammenslutningen af Beboerforeninger ved Marmorkirken klagede over principbeslutningen til Natur- og Miljøklagenævnet. De mente, at rammebeslutningen var omfattet af miljøvurderingsloven og derfor skulle have været miljøvurderet før vedtagelsen.

Miljøvurderingsloven, der har baggrund i EU Direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planer og programmers indvirkning på miljøet (SMV-direktivet), bestemmer, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af ”en plan eller et program vedtaget af en offentlig myndighed”, hvis planen kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. En miljøvurdering skal i givet fald være gennemført, inden en plan eller et program vedtages for at være gyldig.

I sin afgørelse af 5. februar 2014 bemærkede Natur- og Miljøklagenævnet indledningsvis, at Nævnet ikke tidligere havde behandlet sager som denne, hvor der var tale om et frivilligt tilvejebragt administrationsgrundlag til brug for påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 til et bygge- og anlægsarbejde.

Dernæst vurderede de 10 nævnsmedlemmer enstemmigt, at Borgerrepræsentationens beslutning var omfattet af miljøvurderingsloven, idet den udgjorde en plan eller et program, der fastlagde rammerne for et fremtidigt anlæg (byggeriet af Cityringen), og at beslutningen var udarbejdet som grundlag for en myndigheds opgavevaretagelse, jf. miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, nr. 1.

Nævnet lagde i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at Borgerrepræsentationens beslutning havde karakter af en ramme for kommende afgørelser i form af påbud efter miljøbeskyttelsesloven på baggrund af ansøgninger fra Metroselskabet. Beslutningen fastlagde således rammer for, hvordan forvaltningen skulle tage stilling til etablering af anlæg, herunder ændring af arbejdstider og støjbelastning ved Cityringens byggepladser. De afgørelser, som Københavns Kommune skulle træffe på baggrund af beslutningen, var en forudsætning for, at Metroselskabet kunne udvidede arbejdstiderne og udføre aktiviteter med de i beslutningen omtalte støjniveauer.

Konsekvensen efter Nævnets afgørelse er, at der derfor skulle have været foretaget en miljøvurdering af Kommunens principbeslutning, før den blev vedtaget. En miljøvurdering bidrager til at kvalificere myndighedens beslutningsgrundlag inden vedtagelse, hvorfor der efter nævnets praksis er tale om en væsentlig retlig mangel, hvis miljøvurderingen mangler, hvilket medfører ugyldighed. En yderligere konsekvens heraf er, at også afgørelser truffet med baggrund i principbeslutningen er ugyldige, herunder Københavns Kommunes påbud til metrobyggepladser efter den 19. juni 2013.

Hvordan denne sag fortsætter er uvis. Nævnets kendelse er endelig i det administrative system og skal i givet fald indbringes for domstolene, hvis Kommunen vil havde den ændret. Der vil med stor sandsynlighed under alle omstændigheder komme flere miljøretlige sager angående af dette danmarkshistoriens mest støjende anlægsarbejde.

Hele nævnet kendelse kan ses her: Kendelse

--oooOooo---

For yderligere oplysninger om kendelsen eller andre miljø- og planretlige spørgsmål, kontakt venligst advokat Nicolai Platzer Funder.