Metro Cityringen danner retspraksis efter Miljøvurderingsloven

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 5. februar 2014 med alle 10 medlemmers deltagelse en principiel afgørelse efter miljøvurderingsloven angående Metro Cityringen i Nævnets sag NMK-10-00670.

Sagen angik Københavns Kommunes principbeslutning af 19. juni 2013, hvormed der blev lagt en fast ramme for forvaltningens administration af Metroselskabets ansøgninger om udvidet arbejdstid og øvrige vilkår for byggepladserne i kommunen. Der var tale om retningslinjer for udstedelse af konkrete afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om støjvilkår for Cityringens byggepladser. Formålet var at sikre, at Cityringen kan færdiggøres i 2018, således som det er fastlagt i anlægsloven vedrørende Metro Cityringen.

Konkret har der været opmærksomhed på vilkåret om, at der kunne arbejdes på metrobyggeriet efter kl. 18.00 (døgnarbejde). Således fremgår det bl.a. af principbeslutningen: ”Der vil på en del af de foreslåede byggepladser være tale om en meget væsentlig forurening i form af støj. Metrobyggeriet i København vil blive danmarkshistoriens mest støjende anlægsarbejde. Særligt vil der på nogle lokaliteter kunne være tale om støjbelastninger i nattetimerne, der i væsentligt grad kommer til at belaste naboer til byggepladserne.”

Sammenslutningen af Beboerforeninger ved Marmorkirken klagede over principbeslutningen til Natur- og Miljøklagenævnet. De mente, at rammebeslutningen var omfattet af miljøvurderingsloven og derfor skulle have været miljøvurderet før vedtagelsen.

Miljøvurderingsloven, der har baggrund i EU Direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planer og programmers indvirkning på miljøet (SMV-direktivet), bestemmer, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af ”en plan eller et program vedtaget af en offentlig myndighed”, hvis planen kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. En miljøvurdering skal i givet fald være gennemført, inden en plan eller et program vedtages for at være gyldig.

I sin afgørelse af 5. februar 2014 bemærkede Natur- og Miljøklagenævnet indledningsvis, at Nævnet ikke tidligere havde behandlet sager som denne, hvor der var tale om et frivilligt tilvejebragt administrationsgrundlag til brug for påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 til et bygge- og anlægsarbejde.

Dernæst vurderede de 10 nævnsmedlemmer enstemmigt, at Borgerrepræsentationens beslutning var omfattet af miljøvurderingsloven, idet den udgjorde en plan eller et program, der fastlagde rammerne for et fremtidigt anlæg (byggeriet af Cityringen), og at beslutningen var udarbejdet som grundlag for en myndigheds opgavevaretagelse, jf. miljøvurderingslovens § 1, stk. 3, nr. 1.

Nævnet lagde i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at Borgerrepræsentationens beslutning havde karakter af en ramme for kommende afgørelser i form af påbud efter miljøbeskyttelsesloven på baggrund af ansøgninger fra Metroselskabet. Beslutningen fastlagde således rammer for, hvordan forvaltningen skulle tage stilling til etablering af anlæg, herunder ændring af arbejdstider og støjbelastning ved Cityringens byggepladser. De afgørelser, som Københavns Kommune skulle træffe på baggrund af beslutningen, var en forudsætning for, at Metroselskabet kunne udvidede arbejdstiderne og udføre aktiviteter med de i beslutningen omtalte støjniveauer.

Konsekvensen efter Nævnets afgørelse er, at der derfor skulle have været foretaget en miljøvurdering af Kommunens principbeslutning, før den blev vedtaget. En miljøvurdering bidrager til at kvalificere myndighedens beslutningsgrundlag inden vedtagelse, hvorfor der efter nævnets praksis er tale om en væsentlig retlig mangel, hvis miljøvurderingen mangler, hvilket medfører ugyldighed. En yderligere konsekvens heraf er, at også afgørelser truffet med baggrund i principbeslutningen er ugyldige, herunder Københavns Kommunes påbud til metrobyggepladser efter den 19. juni 2013.

Hvordan denne sag fortsætter er uvis. Nævnets kendelse er endelig i det administrative system og skal i givet fald indbringes for domstolene, hvis Kommunen vil havde den ændret. Der vil med stor sandsynlighed under alle omstændigheder komme flere miljøretlige sager angående af dette danmarkshistoriens mest støjende anlægsarbejde.

Hele nævnet kendelse kan ses her: Kendelse

--oooOooo---

For yderligere oplysninger om kendelsen eller andre miljø- og planretlige spørgsmål, kontakt venligst advokat Nicolai Platzer Funder.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...