Natur- og Miljøklagenævnet bliver til Planklagenævnet

Ved lov 1658/2016 nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen fredag den 10. februar 2017 Planklagenævnet med professor Carsten Munk Hansen som formand.

Planklagenævnet skal behandle sager på planområdet som følge af regeringens modernisering af planloven. Disse sager blev tidligere behandlet af det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn. Tanken med det nye Planklagenævn er, at der dermed er en myndighed, som skal koncentrere sig specifikt om spørgsmål i forhold til fysisk planlægning og varetagelsen af balancen mellem hensynet til vækst og udvikling og hensynet til natur og miljø.

Etableringen af Planklagenævnet er en konsekvens af en aftale mellem regeringen, S og DF om fra juni 2016, som i det hele taget medførte og vil medføre en række væsentlige ændringer på området. Se nærmere om dette i artiklen: Forslag til ny revideret planlov fremlagt i høring.

Planklagenævnet sammensættes af medlemmer, der foruden generelle juridiske kompetencer har konkret viden og indsigt i henholdsvis planforhold, vækst og erhvervsudvikling, landskabs- og kulturforhold og miljø- og naturforhold, samt læge medlemmer. Nævnet har ved oprettelsen følgende sammensætning:

 • Professor Carsten Munk Hansen (formand)
 • Landsdommer Peter Buhl
 • Ole Pilgaard Andersen, lægt medlem
 • Henrik Høegh, lægt medlem
 • Philip Hahn-Petersen, lægt medlem
 • Peter Thyssen, lægt medlem
 • Trine Eide, sagkyndigt medlem
 • Anders Richelsen, sagkyndigt medlem
 • Susanne Ogstrup, sagkyndigt medlem
 • Henrik Stjernholm, sagkyndigt medlem
 • Helle Søeberg, sagkyndigt medlem

Medlemmerne vælges for en fireårig periode.

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for nærmere vurdering af, hvad revisionen af planloven kan få for konkrete, lokale forhold eller angående aktuelle sager med planretligt islæt.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...