Ny beløbsgrænse for ”den nemme” fogedretsprocedure

Den 1. oktober 2011 trådte en ny ændringslov til retsplejeloven i kraft. I den forbindelse ændredes retsplejelovens § 477 a, stk. 1, 1. pkt. således, at den tidligere beløbsgrænse for anvendelse af betalingspåkrav ved inddrivelse af ubetalte tilgodehavender – også kaldet forenklet inkasso - steg fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

Med denne ændring er området for benyttelse af betalingspåkrav væsentligt forøget. Selve det materielle anvendelsesområde er fortsat det samme, nemlig ubestridte fordringer. Afgiften er også uforandret 700,- kr., hvis man både ønsker betalingspåkravet påtegnet med virkning som en dom samt skyldner tilsagt til udlægsforretning, hvis vedkommende ikke svarer i sagen.

Betalingspåkravet som inddrivelsesmetode har været kritiseret for at være for langsom selvom hensigten oprindelig var det modsatte, da man overgik fra den obligatoriske toleddede proces med inkassostævning og fogedbegæring. Forventningen var, at da sagen nu aldrig skulle forlade fogedrettens regi, måtte sagsbehandlingstiderne blive kortere. Imidlertid har det i mange tilfælde ikke holdt stik, idet de særlige afdelinger for denne type sager i perioder har været overbebyrdede; ikke mindst i indkøringsfasen, som dog nu må anses for overstået.

Man kan stadig opleve, at der er lang sagsbehandlingstid på betalingspåkravene. Men måske særligt for den professionelle kreditor kan det alligevel være en attraktiv inddrivelsesform, idet der herved spares sagsbehandlingstid og dermed omkostninger i eget hus i forhold til den traditionelle proces med stævning og fogedbegæring, som altså stadig står åben for brug - uanset størrelsen af det skyldige beløb.

Der er i forbindelse med forhøjelsen af beløbsgrænsen også kommet en ny betalingspåkravsblanket, som er obligatorisk. Det er vigtigt, at man benytter netop denne blanket, da en inkassosag ellers kan blive afvist af fogedretten.

Yderligere oplysninger om reglerne vedrørende inkasso og anvendelse af betalingspåkrav, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Nicolai Platzer Funder.