Ny beløbsgrænse for ”den nemme” fogedretsprocedure

Den 1. oktober 2011 trådte en ny ændringslov til retsplejeloven i kraft. I den forbindelse ændredes retsplejelovens § 477 a, stk. 1, 1. pkt. således, at den tidligere beløbsgrænse for anvendelse af betalingspåkrav ved inddrivelse af ubetalte tilgodehavender – også kaldet forenklet inkasso - steg fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

Med denne ændring er området for benyttelse af betalingspåkrav væsentligt forøget. Selve det materielle anvendelsesområde er fortsat det samme, nemlig ubestridte fordringer. Afgiften er også uforandret 700,- kr., hvis man både ønsker betalingspåkravet påtegnet med virkning som en dom samt skyldner tilsagt til udlægsforretning, hvis vedkommende ikke svarer i sagen.

Betalingspåkravet som inddrivelsesmetode har været kritiseret for at være for langsom selvom hensigten oprindelig var det modsatte, da man overgik fra den obligatoriske toleddede proces med inkassostævning og fogedbegæring. Forventningen var, at da sagen nu aldrig skulle forlade fogedrettens regi, måtte sagsbehandlingstiderne blive kortere. Imidlertid har det i mange tilfælde ikke holdt stik, idet de særlige afdelinger for denne type sager i perioder har været overbebyrdede; ikke mindst i indkøringsfasen, som dog nu må anses for overstået.

Man kan stadig opleve, at der er lang sagsbehandlingstid på betalingspåkravene. Men måske særligt for den professionelle kreditor kan det alligevel være en attraktiv inddrivelsesform, idet der herved spares sagsbehandlingstid og dermed omkostninger i eget hus i forhold til den traditionelle proces med stævning og fogedbegæring, som altså stadig står åben for brug - uanset størrelsen af det skyldige beløb.

Der er i forbindelse med forhøjelsen af beløbsgrænsen også kommet en ny betalingspåkravsblanket, som er obligatorisk. Det er vigtigt, at man benytter netop denne blanket, da en inkassosag ellers kan blive afvist af fogedretten.

Yderligere oplysninger om reglerne vedrørende inkasso og anvendelse af betalingspåkrav, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Nicolai Platzer Funder.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...