Ny momspraksis

Ifølge en dom afsagt af EU-domstolen skal SKAT ændre sin hidtidige praksis for efteropkrævning af moms, når en virksomhed fejlagtigt har ment ikke at være momspligtig eller har ment at kunne levere en vare eller ydelse uden moms.

Hidtil har SKATs praksis været, at virksomheden altid skal afregne den fulde moms af det fakturerede beløb. Er salgsprisen f.eks. sat til kr. 100, skal virksomheden afregne 25 % i moms, dvs. 25 kr. Det har ikke haft nogen betydning, om virksomheden har haft mulighed for at opkræve momsen fra sin kunde efterfølgende. Har det ikke været muligt, har virksomheden selv måttet afholde det fulde momsbeløb.

Den ny praksis betyder, at virksomheden kun skal afregne kr. 20 i moms i de situationer, hvor virk-somheden ikke har mulighed for at efteropkræve momsen hos sin kunde. Momsen anses således for indeholdt i det modtagne beløb. Det følger dog også af domstolens afgørelse, at udgangspunktet er, at virksomheden skal afregne det fulde momsbeløb, dvs. de 25%. Det bliver derfor op til virksomheden at godtgøre, at det ikke er muligt at efteropkræve momsen hos kunden.

Domstolens afgørelse har virkning for tidligere opkrævet moms. Virksomheden kan kræve for meget opkrævet moms retur hos SKAT 3 år tilbage.

Den ny praksis følger af EU-domstolens sager C-249/12 og C-250/12.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...