Ny planlov medfører ændringer i Plansystem.dk

Den 1. juni 2017 vedtog et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet den ventede ændring af Planloven, Naturbeskyttelsesloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (LOV nr. 668 af 08/06/2017). Loven trådte i kraft den 15. juni 2017.

Et vigtigt værktøj for praktikere, som arbejder med Planlovgivning til daglig og for interesserede borgere, som konkret eller generelt kan lide at vide mere om virkeligheden omkring dem, er databasen ”Plansystem.dk”. Det er her muligt at udtrække oplysninger om plangrundlag (kommuneplaner og lokalplaner, herunder vedtagne og i forslag) for konkrete adresser ud fra søgning på kort eller adresse, ligesom alle beskyttelseslinjer m.m. efter Naturbeskyttelsesloven kan vises, alt efter hvilke ”lag” også kaldet ”plantemaer”, man vælger at få vist.

Kort sagt kan man på denne måde danne sig et overblik over, ”hvad må man” og ”hvad må man ikke” på en konkret matrikel eller i et konkret område. Om måske lige så væsentligt: Hvad er på vej i medfør af forslag til lokalplaner, som blot endnu ikke er vedtaget. Lokalplaner betegnes undertiden som en ”lokal lov”, i det den er umiddelbart gældende for alle ejendommen i det berørte område.

Den netop vedtagne, moderniserede planlov medfører bl.a. en ændring af denne database / portal. Plansystem.dk vil bl.a. blive ændret således at de nye ejendomsvurderinger i 2018 blive udregnet efter en ny metode, der vil inddrage flere plandata om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder.

Det er videre hensigten med ændringerne, at der skabes mulighed for en endnu mere detaljeret registrering af planerne i systemet, således at alle nødvendige data leveres til ejendomsvurderingen.  Kvaliteten af data skal desuden forbedres i samarbejde med SKAT, kommunerne samt Kommunernes Landsforening (KL).

Ydermere skal det nævnes, at alle lokalplaner samt kommuneplanrammer, som i dag er indberettet i Plansystem.dk, vil blive gennemgået og opdateret i forhold til de nye lovændringer og krav.  Plandata i Plansystem.dk vil blive stillet til rådighed for alle via kort, services m.m. på samme måde i dag.

En plan er ifølge den nye planlov ikke gældende før den er indberettet i systemet. Derfor giver den reviderede Planlov kommunerne nye planlægningsmuligheder, idet der vi blive udarbejdet en bekendtgørelse om, hvordan kommunerne efter den 1. januar 2018 skal indberette nye data i Plansystem.dk. Det er således vigtigt, at data i Plansystem.dk indberettes korrekt, ligesom det selvsagt også er vigtigt, at systemet er let tilgængeligt for borgere og rådgivere, hvilket i dag må siget at været tilfældet.

Af større ændringer kan nævnes:

  1. at flere plantemaer skal indberettes, og listen over kommuneplanretningslinjer udvides,
  2. at listen over planbestemmelser, som skal indberettes, udvides, og det gøres obligatorisk at indberette disse bestemmelser, hvis de er fastsat i planen,
  3. at listen over ”specifikke anvendelseskategorier” udvides, og det bliver muligt at angive flere specifikke anvendelser per plan,
  4. at planbestemmelser skal indberettes per ”specifik anvendelseskategori”, hvis dette er fastsat i planen,
  5. at eventuelle delområder til lokalplaner skal indberettes, og at planbestemmelse skal indberettes for hvert delområde, hvis dette er fastsat i planen.

Implementering af ændringer og udvidelser i Plansystem.dk gennemføres i 2017, således at alle planer per 1. januar 2018 skal indberettes til systemet efter den nye datamodel.

--oooOooo---

For spørgsmål til anvendelsen af plansystem.dk eller sager om lokalplaner, kommuneplaner og planlovgivning i øvrigt, kontakt da gerne advokat Nicolai Platzer Funder.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...