Nye momsregler pr. 1. januar 2010

For virksomheder, der har handel over landegrænser, sker fra 1. januar 2010 nogle væsentlige ændringer angående moms.

Skatteministeren har fremsat et lovforslag om en momspakke, der har baggrund i et EU-direktiv, der generelt i EU indfører disse ændringer fra 1. januar 2010.

De væsentligste ændringer er:

  • Ydelser skal som hovedregel momses i forbrugslandet, dvs. reglerne vil svare til, hvad der allerede i dag gælder for varer.

Herefter vil hovedreglen for afregning af moms være:

  • B2B-salg (business-to-business) momses i kundens land.
  • B2C-salg (business-to-customer) momses i leverandørens land.

Ved B2B-salg gælder systemet med omvendt betalingspligt, dvs. at det er modtageren, der afregner momsen i henhold til reglerne i modtagers hjemland. Modtageren medtager beløbet som erhvervelsesmoms, og har virksomheden fuldt fradrag for moms indgår beløbet ligeledes på momsopgørelsen som indgående moms.

De nye regler vil medføre, at færre virksomheder skal have momsregistrering i udlandet, og flere ydelser vil kunne leveres til udlandet uden moms.

En dansk virksomhed bliver som køber betalingspligtig af alle ydelser, der indkøbes, uanset om indkøbet er til momspligtige eller momsfri formål. For eksempel vil virksomheder, der ikke i forvejen er momsregistreret, fordi man driver momsfri virksomhed, blive afgiftspligtig i relation til disse nye regler om omvendt betalingspligt for ydelser. Virksomheden skal derfor registreres hos SKAT.

Eksempel: Leasing af transportmidler

En væsentlig konsekvens af de nye regler for B2B-handel er, at leasing af transportmidler fremover momses i kundens land. Det får den betydning, at mange busselskaber, der hidtil har kunnet lease busserne i Tyskland til en lavere momssats og med godtgørelse efter tyske regler, fremover skal betale dansk moms af leasingydelserne. Da virksomhed med personbefordring, bortset fra turistkørsel med bus, er momsfritaget, vil disse virksomheder ikke have fradrag for købsmoms (indgående moms) på leasingkontrakter.

Ved B2C korttidsudlejning af transportmidler momses lejekontrakten i dag i leverandørens land, men efter forslaget skal den momsberigtiges i det land, hvor kunden får transportmidlet stillet til rådighed.

Ved langtidsudlejning af transportmidler til ikke-momsregistrerede kunder vil moms skulle afregnes i kundens land, men dette gælder først fra 1. januar 2013.

  • Ændringer i listesystemet

Listesystemet for EU-varehandelen skal også omfatte de ydelser, der fremover skal momses i modtagerlandet.

Det ny listesystem vil medføre, at der sker en opdeling af transaktioner på momsangivelsen. Rubrikkerne A og B for henholdsvis varekøb og -salg i EU skal opdeles i rubrikker for varer og ydelser.

Virksomhedens bogholderi bør derfor tilrettelægges, således at der sker en opsplitning i varer og ydelser både ved køb og salg inden for EU, og således at der kan gennemføres en afstemning af hensyn til korrekt momsindberetning og -afregning.

  • Forenklet refusionsordning

Virksomheden vil fra 1. januar kunne indsende ansøgning til SKAT om refusion af udenlandsk moms. Det er herefter SKAT, der sørger for at kontakte og videregive ansøgningen til det relevante land.

Endvidere gennemføres nogle administrative lettelser, idet dokumenter kan scannes ind som bilag til ansøgningen, dvs. man behøver ikke at fremsende originalbilag.

I forbindelse med refusion af moms fra udlandet bemærkes, at SKAT fortsat har den opfattelse, at der ikke er fradrag for momsen, hvis virksomheden undlader at tilbagesøge moms fra udlandet. Spørgsmålet er imidlertid omdiskuteret, da det forekommer forretningsmæssigt velbegrundet at undlade at afholde større omkostninger for tilbagesøgning af små beløb. Det må imidlertid forventes, at den ændrede procedure med ansøgning via SKAT kan nedbringe omkostningerne, der er forbundet med at søge refusion.