Nye muligheder for drift af almen lægepraksis

Manglen på praktiserende læger har medført et delvist skift fra den klassiske ejer- driftsherre model, hvor lægen både driver og ejer sin egen klinik. I Ugeskrift for Læger blev der den 10. november 2017 bragt en artikel om netop disse forandringer, og hvordan det har påvirket branchen, hvor nu ca. hver 4. praktiserende læge er ansat.

I en politisk aftale indgået i februar 2017 blev muligheden for at regionerne kan drive lægepraksisser i områder, hvor der ellers ikke kan holdes en klinik åben, forlænget fra 4 år til 6 år.

Et eksempel på en af de nye modeller er praktiserende læge Peder Ahnfeldt-Mollerup nye klinik i Vejle ”Lægehuset Vejle”. Klinikken kendetegnes ved, at Peder Ahnfeldt-Mollerup har købt ydernummeret af regionen, hvorefter Falck Healthcare varetager den administrative drift. Praksis er købt som en ”udbudsklinik med omvendt fortegn”, hvilket dækker over, at det er den praktiserende læge, der har købt ydernummeret af regionen, og hvor Falck Healthcare som driftsherre er ansvarlig overfor lægen.

Betalingerne fra regionen sker til således til virksomheden. Derved er lægens incitament ikke primært profitorienteret, bortset fra et eventuelt overskud ved videresalg af ydernummeret. Lægen begrunder sin deltagelse med, at de praktiserende læger efter hans opfattelse også må bære et medansvar for at give en ordentlig service til patienterne. Sideløbende med drift af Lægehuset Vejle fortsætter han i sin oprindelige klinik, hvor han er sololæge i en samarbejdspraksis. Den nye klinik bliver derfor passet af læger, som af ansat i Falcks vikarbureau, VikTeam.

Spredningen af almenmedicinerne i Danmark kan i henhold til oplysninger fra PLO (faktaark 2017), Sundheds- og Ældreministeriet samt Danske Regioner oplistes således:

  • 3.436 medlemmer af PLO besidder et ydernummer
  • Kompagniskabspraksis er nu normen – de udgør 70 pct. af alle praksis
  • Lige over en fjerdedel af lægerne arbejder i klinikker med fire eller flere læger
  • Lidt under en tredjedel er i solopraksis
  • 11 læger har alene i de første otte måneder af 2017 etableret sig, så de ejer mere end én praksis

De nye tendenser har medført, at eksempelvis antallet af læger ansat på regions- og udbudsklinikker er steget fra to i 2011, hvor den første klinik af den art blev åbnet, til 59 i 2017 ifølge PLO. Tallene er dog muligvis ikke helt retvisende, da man for eksempel har medregnet læger med andre specialer end almen medicin, såvel som overlap mellem kategorierne. Men de giver stadig et klart billede af, at noget nær 25 % af de almenmedicinske speciallæger arbejder som lønmodtagere.

I forbindelse med den politiske aftale fra februar 2017, hvor udbudsordningerne blev forlænget, pointerede sundhedsministeren, at man kunne overveje at forlænge udbudsordningerne yderligere for at få den samme kontinuitet og kvalitet som hos de praktiserende læger.

Ny statistik fra PLO i 2017 viser, at ud af de læger (kapaciteter), der er i Nordjylland, er 9,5 % også tilknyttet en af regions- eller udbudsklinikerne. På landsplan drejer det sig om 1,6 pct. Antallet af læger i de nordjyske regionsklinikker er vokset eksplosivt siden 2014, hvor kun 0,3 pct. af lægerne var tilknyttet en regions- eller udbudsklinik.

Hvorvidt udviklingen fortsætter kan man stille spørgsmålstegn ved, men en medlemsundersøgelse i 2016 af unge almenmedicinere i FYAM viste, at lidt over 33 % så sig selv som ansatte i en almen praksis to år efter, at de havde færdiggjort deres uddannelse som speciallæge. Slutmålet var dog, på længere sigt, en form for ejer-driftsherre-model – 85 % angiv i undersøgelsen, at de forventede at eje en praksis fem år efter endt speciallægeuddannelse.

Professor Peter Vedsted fra Forskningsenheden for Almen Praksis (Århus Universitet) er kritisk overfor udviklingen; og især i forhold til kontinuiteten i forholdet mellem læge og patient. ”Grundlæggende skal vi have nok praktiserende læger til at sikre, at vi har en lægefaglig kompetence i første linje i sundhedsvæsenet. Så befolkningen har mulighed for at få lægefaglige råd uden at vente for længe og uden at skulle møde en tilfældig læge. Jeg siger ikke noget dårligt om den læge, men det er ikke det samme som egen læge”, siger han.

Det samme mener PLO, som værner om ejerprincippet.

--ooOoo--

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for rådgivning om etablering af lægepraksis.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...