Nye muligheder for forkyndelse

Bekendtgørelse 2013-06-25 nr. 816 om forkyndelse

Fra 1. juli 2013 sættes ny betænkning om forkyndelse i kraft. Dette betyder samtidig, at bekendtgørelse nr. 255 om instruks for stævningsmænd og bekendtgørelse nr. 256 om forkyndelse ophæves.

Med den nye lov udvides adgangen for forkyndelse (meddelelse til parter i sager, fx skyldnere i fogedsager), og dermed ventes flere forkyndelser gennemført hurtigere, idet skyldneren ikke, på samme måde som i dag, har mulighed for at ”stikke hovedet i busken” og dermed forhindre, at indkaldelsen forkyndes.

Forkyndelse

Meddelelse til de berørte er i en lang række sager en forudsætning for at en sag kan gennemføres. Meddelelsen kan bestå i indkaldelse i en sag om inddrivelse af fordringer, såvel som det skal ske i forbindelse med en stævning, anklageskrift eller vidneindkaldelse.

Grundlaget for kravet om forkyndelse er et hensyn til den, som meddelelsen skal gives til. Det er således et bærende element, at den pågældende skal have haft lejlighed til at varetage sine interesser, før en eventuel konsekvens ved ikke at svare, træder i kraft.

Lovændringen

Hvor forkyndelse tidligere skulle ske gennem en stævningsmand eller ved en postkassemeddelelse, åbner den nye lov endvidere op for muligheden for telefonisk forkyndelse og (på et senere tidspunkt) forkyndelse digitalt.

Ved telefonisk forkyndelse ringes den pågældende op og modtager meddelelsen mundtligt med besked om, at meddelelsen også er på vej i papirform. Domfældte har her mulighed for at få hele meddelelsen og evt. bilag samt ankevejledning læst op.

Ved digital forkyndelse forstås meddelelse i en digital postkasse, hvor forkyndelse anses som sket, når den pågældende e-mail åbnes. Digital forkyndelse forudsætter dog den enkelte persons samtykke. Muligheden for forkyndelse digitalt forventes at træde endeligt i kraft, når harmonisering med domstolenes nye digitale sagsbehandlingssystemer er sket.

Endeligt giver de nye regler øgede muligheder for forkyndelse overfor juridiske personer.  Med den nye lov kan forkyndelse nu ske overfor alle ansatte i den pågældende virksomhed, som beskæftiges med sagsbehandling – eksempelvis en receptionist eller sekretær.  Ligeledes kan forkyndelse ske på lederens/ledelsesmedlemmets bopæl for andre personer end ledelsesmedlemmet selv, dog så længe denne person er fyldt 18 år.

Sammenfatning

I dag er problemet med skyldnere, der bevidst undgår stævningsmanden et reelt problem, der medfører, at mange sager trækkes i unødvendigt langdrag.  Man kan derfor håbe på, at lovændringerne og de øgede muligheder for at gennemføre forkyndelser vil resultere i, at de øgede økonomiske omkostninger og det ressourcespild, som disse situationer medfører, mindskes – for retterne såvel som for sagens parter

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Nicolai Platzer Funder.