Nyt landsplandirektiv for detailhandel på vej

I mange år har det været god tone i forbindelse med fysisk planlægning i Danmark, at man har søgt forretningslivet koncentreret omkring bymidterne eller bydelscentre i de store byer. Der har omvendt være set skævt til udviklingen i fx Sverige, hvor der efterhånden er en lang tradition for at tillade placering af såkaldte ”aflastningsområder” i udkanten af større byer, fx klynger bestående af IKEA, Biltema, byggemarkeder og andre store varehuse (ved motorvejsafkørsler etc.).

Ønsket har været at forsøge at undgå butiksdød i bymidterne på grund af underminering via de store forretningscentre i periferien. Et stort skridt væk fra denne doktrin blev taget med den politiske aftale om ”Danmark i bedre balance” fra juni 2016, der var grundlaget for den reviderede Planlov, som blev vedtaget i juni 2017.

I en pressemeddelelse udsendt fra Erhvervsministeriet den 23. august 2018 har erhvervsminister Rasmus Jarlov kommenteret på forslaget til nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udsendt i høring samme dato. Ifølge Erhvervsministeren er formålet med det nye forslag, at opnå en ”hensigtsmæssig balance mellem hensynet til, at skabe en effektiv butiksstruktur med større regionale udbudspunkter og hensynet til, at bevare den eksisterende butiksforsyning i bymidterne”.

Det nye forslag skal give hovedstadskommunerne mulighed for at etablere nye aflastningsområder der bl.a. skal medvirke til, at ”aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten, eksempelvis store udvalgsvarebutikker, som forhandler fx elektronik og møbler”. Aflastningsområderne er derfor forbeholdt disse store udvalgsbutikker og der kan derfor ikke etableres modstykket, nemlig dagligvarebutikker i områderne.

Konkret lægger forslaget op til, at der etableres nye aflastningsområder i Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. De allerede eksisterende aflastningsområder foreslås bevaret, men således at aflastningsområdet i Helsingør udvides, mens aflastningsområderne i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret. På den måde vil der i alt være syv aflastningsområder i hovedstadsområdets kommuner.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at bemærkninger til forslaget skal fremsendes senest d. 17 oktober 2018, hvorefter det i løbet af efteråret forventes, at landsplandirektivet bliver endeligt udstedt.

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for rådgivning om planretlige problemstillinger.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...