Nyt landsplandirektiv om sommerhusområder i Kystnærhedszonen i høring

Erhvervsministeriet har fremlagt et nyt forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Der er fra ministeriet udtrykt forventning om, at planen vil understøtte vækst og jobpotentiale i de kystnære områder i Danmark.

Kystnærhedszonen er afgrænset til en zone i en afstand af ca. 3 km fra kysten. Den præcise afgrænsning kan ses på online værktøjet Miljøportalen på arealinfo.dk. Reglerne om byggeri i kystnærhedszonen jf. planlovens kapitel 2a er restriktive. Derfor har man fra Folketingets side valgt at dette er et område, som overordnet skal reguleres af et landsplandirektiv, således at der er faste rammer for kommunerne som planmyndigheder, når det konkret skal besluttes, hvor der udlægges nye sommerhusområder ved kysterne.

Det nye landsplandirektiv lægger op til, at 20 kommuner får mulighed for at udlægge op til 2.157 sommerhusgrunde fordelt på 37 områder, under forudsætning af, at der tilbageføres 1.407 ubebyggede sommerhusgrunde fordelt på 37 områder i kystnærhedszonen. Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra kommuner, der ønsker at omplacere og udlægge sommerhusgrunde for bedre udnyttelse og kvalitet af sommerhusområder.

25 af landets kystkommuner har ansøgt om udlæg og omplacering af sommerhusområder. Af disse er 20 kommuner medtaget i forslaget som områder, der er prioriteret, og lever op til kriterierne.

Der er frist for at sende bemærkninger til forslaget den 20. maj 2019. Det forventes, at landsplandirektivet om udlæg og omplacering af sommerhusområder udstedes endeligt sidst på foråret 2019.

Udkastet til landsplandirektiv kan ses her

---oo0oo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder vedrørende planretlige forhold, ejendomsudvikling og byggesager.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...