Nyt landsplandirektiv om sommerhusområder i Kystnærhedszonen i høring

Erhvervsministeriet har fremlagt et nyt forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Der er fra ministeriet udtrykt forventning om, at planen vil understøtte vækst og jobpotentiale i de kystnære områder i Danmark.

Kystnærhedszonen er afgrænset til en zone i en afstand af ca. 3 km fra kysten. Den præcise afgrænsning kan ses på online værktøjet Miljøportalen på arealinfo.dk. Reglerne om byggeri i kystnærhedszonen jf. planlovens kapitel 2a er restriktive. Derfor har man fra Folketingets side valgt at dette er et område, som overordnet skal reguleres af et landsplandirektiv, således at der er faste rammer for kommunerne som planmyndigheder, når det konkret skal besluttes, hvor der udlægges nye sommerhusområder ved kysterne.

Det nye landsplandirektiv lægger op til, at 20 kommuner får mulighed for at udlægge op til 2.157 sommerhusgrunde fordelt på 37 områder, under forudsætning af, at der tilbageføres 1.407 ubebyggede sommerhusgrunde fordelt på 37 områder i kystnærhedszonen. Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra kommuner, der ønsker at omplacere og udlægge sommerhusgrunde for bedre udnyttelse og kvalitet af sommerhusområder.

25 af landets kystkommuner har ansøgt om udlæg og omplacering af sommerhusområder. Af disse er 20 kommuner medtaget i forslaget som områder, der er prioriteret, og lever op til kriterierne.

Der er frist for at sende bemærkninger til forslaget den 20. maj 2019. Det forventes, at landsplandirektivet om udlæg og omplacering af sommerhusområder udstedes endeligt sidst på foråret 2019.

Udkastet til landsplandirektiv kan ses her

---oo0oo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder vedrørende planretlige forhold, ejendomsudvikling og byggesager.