Nyt om multimedieskat

Multimedieskatten giver fortsat anledning til en del diskussion, senest er den taget op i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, fordi den giver problemer i en lang række ansættelsesforhold.

Desuden giver multimedieskatten fortsat anledning til mange spørgsmål til SKAT.

Har en ansat af sin arbejdsgiver fået stillet et multimedie (telefon, pc, internetabonnement mv.) til rådighed for privat brug, skal den ansatte beskattes af kr. 3.000 årligt.

Mobiltelefon eller pc, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, tages med hjem

Som udgangspunkt vil skattemyndighederne formode, at en ansat, der kan tage sin mobiltelefon eller pc med hjem, har denne til rådighed for privat brug.

For at undgå multimedieskat, når medarbejderen har bærbare multimedier til rådighed på sin arbejdsplads, må det aftales med arbejdsgiveren, at de ikke må tages med hjem. Arbejdsgiveren kan så undlade at lønoplyse multimedier. Det kræver dog også en vis kontrol fra arbejdsgivers side med, at den ansatte overholder aftalen.

Er det nødvendigt for at udføre arbejdet, at den ansatte tager pc eller mobiltelefon med hjem, bliver den ansatte ikke beskattet heraf, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Telefon, pc er nødvendig for at kunne udføre arbejdet
  • Den ansatte har overfor arbejdsgiveren afgivet en tro- og love erklæring om, at telefon, pc udelukkende anvendes erhvervsmæssigt
  • Telefon, pc rent faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt
  • Arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefon, pc kun anvendes erhvervsmæssigt

Flere multimedier til samme ansatte – selvstændige og medarbejdende ægtefælle

Hvis medarbejderen og dennes ægtefælle eller samlever af hver deres arbejdsgiver har multimedie til privat rådighed, bliver begge multimediebeskattet. Har kun den ene multimedie til rådighed, men benyttes fx pc’en af ægtefælle eller børn i husstanden, udløser disses private brug ikke yderligere multimedieskat. Tilsvarende gælder for selvstændige erhvervsdrivende.

Denne praksis har medført spørgsmål om, hvor mange pc’er og mobiltelefoner den samme medarbejder kan få stillet til rådighed, uden at blive beskattet af mere end de 3.000 kr. årligt. SKAT har besvaret dette med, at hvis der er et reelt arbejdsmæssigt behov for, at den ansatte skal have flere multimedier, såsom mobiltelefoner, pc’er, internetopkoblinger etc., til rådighed, kan dette ske, uden at dette medfører yderligere multimediebeskatning ud over de 3.000 kr. Det kan fx være hensigtsmæssigt med to mobiltelefoner, en til privat brug og en til erhverv. Arbejdsgiver og ansat må derfor vurdere, om det konkret er et arbejdsmæssigt behov. I så fald kan arbejdsgiveren nøjes med at lønoplyse de 3.000 kr.

For selvstændigt erhvervsdrivende, der har en medarbejdende ægtefælle, gælder, at begge ægtefæller multimediebeskattes, hvis de begge direkte og reelt har multimedier til rådighed for privat brug. Det vil sige, at hver ægtefælle har egen mobil eller pc til rådighed. Hvis begge ægtefæller er fælles om mobil eller pc’en, der benyttes privat, er det derimod kun den ene, der skal multimediebeskattes.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...