Revision af Fingerplanen sat i gang – forslag i høring

Den 26. april 2016 kunne Erhvervs- og Vækstministeriet meddele, at ministeren nu havde afholdt møde med borgmestrene fra hovedstadskommunerne og taget hul på fornyelse af Fingerplanen, der siden 1947 har været den overordnede ramme, som den fysiske planlægning og udvikling i hovedstadsområdet har været reguleret efter. Efter strukturreformen i 2007 er Fingerplanen blevet udmøntet i 'Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning', som første gang blev udstedt i 2007 og efterfølgende revideret i 2013.

Landsplandirektiver har hjemmel i Planlovens § 3 og er bindende, konkrete regelsæt (i form af cirkulærer eller bekendtgørelser), hvor det tilladte indhold af kommuneplanlægningen på bestemte områder fastlægges; på tværs af skellene mellem de 34 kommuner. Hovedprincipperne i Fingerplanen er, at byvæksten koncentreres omkring den kollektive trafik (med S-togslinjerne som de fem ”Fingre”) og samtidig – hovedsagligt – at friholde de ”grønne kiler” for bymæssige aktiviteter. Planen omhandler bl.a. også muligheden for at udlægge nye arealer til boliger og erhverv samt at gøre sommerhusområder til byområder.

Erhvervs- og Vækstministerens ønske i april 2016 var at foretage en revision af Fingerplanen i to spor. Dels et "hurtigt spor", hvor der skulle indkaldes forslag til afgrænsede ændringer, som var påtrængende for kommunerne i arbejdet med at sikre vækst i hovedstadsområdet og på den baggrund udarbejde forslag til en revideret Fingerplan i begyndelsen af 2017. Derudover skulle der igangsættes et "udredningsspor" med henblik på at klarlægge behov for større og mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen med virkning fra 2018.

Den 4. april 2017 har ministeriet så sendt et forslag i høring, der imødekommer 59 ud af i alt 152 konkrete forslag fra kommunerne til modernisering af den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Listen over forslag kan ses her: Liste over 59 forslag.

Samtidig igangsættes revisionens spor 2 ”Udredningssporet”, hvor der vil blive gennemført et ”servicetjek” af nogle af de mere grundlæggende principper i Fingerplanen, herunder detailhandelsplanlægningen i hovedstaden, i lyset af bl.a. erhvervsudviklingen og den store befolkningstilvækst i de kommende år, som forventes i størrelsesordenen 200.000 mennesker frem mod 2030.

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for nærmere vurdering af, hvad revisionen af Fingerplanloven kan få for konkrete, lokale forhold eller angående aktuelle sager med planretligt islæt.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...