Saltholmsejerlauget herunder græsningsrettigheder / saltholmshartkorn

Opsynsmandens gård

Saltholmsejerlauget er et ejerlav, stiftet af ejendomsejere på Amager, der har græsningsrettigheder på øen Saltholm. Lavets formål er at eje, drive, vedligeholde og administrere øen Saltholm. Der henvises i øvrigt til lavets officielle hjemmeside www.saltholm.dk, der indeholder en række praktiske oplysninger om sammensætningen af Saltholmsrettighederne, vedtægter, regnskab, adgang til Saltholm m.v.

Forfatteren af denne artikel er administrator af Saltholmsprotokollen, og det er vigtigt at have for øje, at kun de personer, der står indskrevet i Saltholmsprotokollen som hartkornsejere, er berettigede til at udøve medlemsrettigheder i ejerlavet. Dette fremgår af vedtægternes § 15.

Overgang af Saltholmsrettigheder

Specielt skal købere af fast ejendom, hvortil der er tilknyttet Saltholmshartkorn, være opmærksomme på, at juridiske personer ikke kan overtage Saltholmshartkorn, hvilket fremgår af vedtægternes § 23, stk. 2. I en sådan overdragelsessituation skal det hartkorn, der er tilknyttet ejendom-men, indenfor seks måneder efter, at overdragelsesdokumentet er tinglyst, som udgangspunkt overdrages til Saltholmsejerlauget.

Der kan ske overdragelse af Saltholmshartkorn fra én ejer af fast ejendom på Amager til en anden ejer af fast ejendom på Amager. Der skal søges om tilladelse til overdragelsen hos Saltholmsejerlaugets bestyrelse, og Indenrigsministeriet skal også godkende overdragelsen, før der kan ske tinglysning. Tinglysningen sker i form af en deklaration, som lyses på den ”nye” ejendom og aflyses den ”gamle” ejendom. Dels koster det et tinglysningsgebyr på kr. 1.660,00, og dels er der administrationens omkostninger med kr. 1.500,00 med tillæg af moms.

Ved en persons overdragelse af en fast ejendom – hvor der er tilknyttet Saltholmshartkorn – til en anden person, skal ejerskiftet noteres af administrator. Der skal gives skriftlig underretning om overdragelsen, bilagt fornøden dokumentation i form af købsaftale eller skøde. Sælger og køber opfordres til udtrykkeligt at anføre, at Saltholmshartkornet medfølger i handelen således, at der ikke senere mellem parterne opstår diskussion om, hvorvidt disse rettigheder rent faktisk medfulgte i handelen. Saltholmshartkornet fremgår af den faste ejendoms byrderubrik.

Såfremt der sker overdragelse til Saltholmsejerlauget, foranlediger lavet rettighederne aflyst på overdragerens ejendom. Dette sker ved, at der udfærdiges et dokument til brug for aflysningen, der skal ske på tinglysningskontoret.

Definition af Saltholmsrettighederne/hektarernes fordelingsnøgle

1 tønde=8 skæpper=12 høveder (1152/96)
1 skærppe=4 fjerdingkar=1 48/96 høveder (144/96)
1 fjerdingkar=3 album=0 36/96 høveder
1 album= =0 12/96 høveder

Mindste andel for en Saltholmsrettighed er: ½ høved = 1 fjerdingkar 1 album (0 48/96)

Hvorledes skal der forholdes i dødsboer

Såfremt en hartkornsejer er afgået ved døden, kan boet vælge at sælge rettighederne efter de regler, der gælder ovenfor. Der skal stadigvæk udfærdiges en overdragelsesaftale, og det er selvfølgelig mellem dødsboet og køberen. Der skal videre udfærdiges den allerede nævnte deklaration, således at overgangen af rettighederne kan tinglyses. Administrator får brug for dokumentation for, hvem der råder over dødsboet, og dette sker i form af skifteretsattest og eventuelt skiftefuldmagter, hvis det er et privat skifte. Den førnævnte overdragelsesaftale udfærdiges af parterne selv.

Generalforsamling, regnskab m.v.

Den ordinære generalforsamling i Saltholmsejerlauget afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Medlemmerne indkaldes ikke ved direkte henvendelse, men i form af, at der sker annoncering – med 14 dages varsel – i én eller flere lokalaviser, der udkommer på Amager. Forslag, som skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt inden den 1. februar hvert år. Der henvises i øvrigt til vedtægternes § 6, og for så vidt angår bestyrelsen, henvises der til vedtægternes § 9.