Skolernes iPads, computere og lign. er skolernes eget ansvar

På de fleste skoler benytter man i dag iPads, computere og lign. i undervisningen, og mange skoler udlåner tillige iPads mv. til skoleeleverne til undervisningsbrug, evt. i kombination med, at f.eks. elevens forældre samtidigt afgiver en eller anden form for skriftlig erklæring om, at man som låntager/bruger er indforstået med at være ansvarlig for evt. skader på det lånte udstyr og/eller at erstatte udstyret, hvis det bliver stjålet eller bortkommer osv.

Med en ny kendelse fra Ankenævnet for Forsikring er det indgående belyst, hvad der – erstatnings- og forsikringsretligt – gælder, hvis ”uheldet viser sig at være ude”.

Indledningsvist bør man være opmærksom på, hvorvidt den evt. skriftlige erklæring, der måtte være afgivet, overhoved er gyldig. Har man som låntager/bruger i den omhandlede situation påtaget sig et mere vidtgående erstatningsansvar, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler, er det bl.a. Undervisningsministeriets opfattelse, at en erklæring herom ikke, eller i hvert fald kun i begrænset omfang, er gyldig. Dette skyldes bl.a., at udlånet sker som led i skolernes opfyldelse af en undervisningsforpligtelse, og dermed ikke sker udelukkende i skoleelevens interesse. 

I den førnævnte kendelse fra Ankenævnet for Forsikring fastslår ankenævnet, at den i sagen involverede låntager/bruger af en iPad, der var blevet stjålet sammen med nogle bøger, ikke havde nogen forsikringsdækning i anledning heraf hos sit eget forsikringsselskab.

Der var ingen dækning på den tegnede familie/indboforsikring, da forsikringen – på helt sædvanligvis - kun omfattede genstande, som man selv ejer (og i dette tilfælde ejedes udstyret af skolen) eller i øvrigt bærer risikoen for. Da udlånet ikke kunne anses for at være sket udelukkende i låntagers interesse (det skete også i skolens interesse), og da erklæringen i den skriftlige låneaftale måtte anses for ugyldig, konkluderede ankenævnet, at låntager ikke bar risikoen for tyveriet af udstyret.

Der var heller ikke dækning på låntagerens ansvarsforsikring, da man ikke kunne bebrejde eleven, at iPad’en var blevet stjålet. Ankenævnet fremhævede desuden, at iPad’en i det konkrete tilfælde slet ikke var omfattet af dækningen, da tyveriet var sket mere end en måned efter, at udlånet var etableret.

Så eleven kunne altså ikke via sit eget forsikringsselskab få sig en ny iPad.

Du kan læse hele ankenævnets kendelse her.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Jesper Seeger Perregaard.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...