Større bundfradrag ved udlejning af fritidsbolig

Personer, der ejer en fritidsbolig, der i perioder anvendes til udlejning kan vælge at få fradrag for udgifter forbundet med udlejning enten som et fradrag for de faktiske udgifter eller anvende en skematisk ordning.

Vælger man den skematiske ordning er bundfradraget hævet fra 7.000 kr. til 10.000 kr. med virkning fra indkomståret 2010. Bundfradraget bliver fremover reguleret årligt.

Det er kun den del af lejen, der overstiger 10.000 kr., der skal medregnes ved indkomstopgørelsen, og der gives et fradrag på 40 pct. af den nedsatte lejeindtægt som kompensation for de afholdte udgifter.

Eksempel – udlejning af fritidsbolig i 2010
Bruttolejeindtægt110.000 kr.
Bundfradrag- 10.000 kr.
100.000 kr.
Reduktion, 40%- 40.000 kr.
Kapitalindkomst60.000 kr.


Der skal betales ejendomsværdiskat af ejendommen for hele året.

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby eller advokat Jesper Dreyer

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...