Tab på Phoenix Kapitaldienst GmbH

Skatterådet har truffet afgørelse om de skattemæssige forhold for danske investorer, der har foretaget indskud i Phoenix Kapitaldienst GmbH på Phoenix Managed Accounts. Phoenix Kapitaldienst GmbH gik konkurs i 2005.

Investorerne foretog i 2000 et kapitalindskud på en konto. I de efterfølgende år 2001 – 2004 modtog de et skattepligtigt afkast af indskuddet, der blev registreret som tilskrivninger på investorens konto. Disse tilskrivninger anerkender Skatterådet er fiktive. Hermed har grundlaget for at opkræve skat af tilskrivningerne været forkert, og investorerne kan derfor få genoptaget skatteansættelserne for disse år og få skatten tilbagebetalt med renter.

Frist for genoptagelse - tilskrivninger

Der skal bedes om genoptagelse af skatteansættelsen for 2001-2004 inden 24. august 2010.

Kapitalindskud

Det oprindelige kapitalindskud anses for delvis tabt. Tabet er foreløbig opgjort til 50%, og det skal anses for realiseret d. 23.10.2009 og dermed typisk i indkomståret 2009, hvor det skal medtages på selvangivelsen.

Der kan eventuelt blive tale om yderligere tab, når konkursboet afsluttes endeligt. Et yderligere tab skal så medtages på selvangivelsen på dette tidspunkt.

Investors tab skal opgøres individuelt. Fx vil det nedsætte det fradragsberettigede tab, hvis der i perioden frem til konkursen har været hævet beløb på kontoen.

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby eller advokat Jesper Dreyer

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...