Udligningsskat på store pensionsudbetalinger

Folketinget har vedtaget lov om udligningsskat på store pensionsudbetalinger.

Udligningsskatten skal betales af pensionsudbetalinger, der overstiger 362.800 kr. (2010 niveau). Der kan ske overførsel af uudnyttet grundbeløb mellem ægtefæller, men maksimalt af kr. 121.000 (2010 niveau).

Udligningsskatten udgør 6 % i perioden 2011 til 2014. I de følgende 5 år reduceres satsen gradvis til 5,4,3,2 og 1 %, og bortfalder fra 2020. Udligningsskatten skal således kun betales af personer, der modtager store pensioner i de kommende 9 år.

Udligningsskat skal betales af summen af alle skattepligtige udbetalinger af alderspension, uanset om der er tale om livrenter, rateforsikring/rateopsparing eller indeksordninger, hvis der har været taget fradrag for indskuddet enten her i landet eller i udlandet, herunder:

 • Private pensioner
 • Arbejdsmarkedspensioner
 • Tjenestemandspensioner
 • ATP
 • Folkepensionen (grundbeløb)
 • Pension til ministre, MF’ere, borgmestre
 • Andre pensioner eller pensionslignende ydelser (opsamlingsbestemmelse fx pension til FN ansatte)


Der skal ikke betales udligningsskat af:

 • Kapitalpension
 • Invalidepension
 • Folkepension udover grundbeløb
 • Efterløn
 • Førtidspension


Udbetales fx invalidepension til efterladte eller livsarvinger indgår beløbet i grundlaget for udligningsskat.

Da skatten udfases over nogle år, kan det være en fordel at vente med at starte udbetalinger fra en pensionsordning omfattet af udligningsskatten, indtil der er sket nedtrapning eller den er helt udfaset. Det vil være fx være en fordel at hæve kapitalpension og udskyde udbetaling fra ordninger med løbende udbetalinger.

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby eller advokat Jesper Dreyer

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...