Prissætning af praksisoverdragelser

Generelle karakteristika

Overdragelse af lægepraksis er et specialfald af virksomhedsoverdragelser med de karakteristika, som en virksomhedsoverdragelse har. Der er tale om fysiske lokaliteter, inventar, driftsmidler, løbende aftaleforhold og – navnlig – en kundegruppe (goodwill), der skal defineres, prissæt-tes og overdrages. Ofte skal der også tages stilling til aftaleforhold med medejere.

Praksisoverdragelser har dermed at gøre med mange juridiske specialdiscipliner. Og de er også omfattet af detailregulering i de enkelte speciallægeforeningers overenskomster, hvorfor ind-gående kendskab til disse regler er en forudsætning for sikker navigation gennem handlen.

Alt dette hjælper HOMANN Advokater med, ofte i tæt samarbejde med klientens revisor. Har klienten ikke egen revisor i forvejen, kan vi anbefale en revisor, som er højt specialiseret i læ-gepraksisforhold.

Prissætning af advokatydelsen

Praksisoverdragelser er til tider komplekse. Men der er også så mange fællestræk ved givne typer af overdragelser, at det i høj grad er muligt på forhånd at vurdere, hvilket tidsforbrug, som sagen vil give anledning til. Og dermed vil det også ofte være muligt at give et fast tilbud på advokatydelsen. Dette vil HOMANN Advokater gerne gøre.

Hos HOMANN Advokater er vores holdning, at salærberegningen skal være gennemskuelig, og at der skal være en klar sammenhæng mellem det leverede arbejde i forhold til arbejdsbyrde og kompleksitet. Det arbejde, som normalt udføres af advokaten er:

 • Udarbejdelse af overdragelsesaftale
 • Udarbejdelse af allonger vedrørende lejeaftale
 • Udarbejdelse af allonge vedrørende evt. interessentskabskontrakt (ved kompagniskab)
 • Udarbejdelse af ansøgning om flyttetilladelse 
 • Udfyldelse af værdierklæring vedrørende goodwill og inventar i speciallægepraksisser
 • Gennemgang af kontrolstatistikker for pågældende praksis
 • Gennemgang an ansættelseskontrakter (vurdering af opsigelsesvarsler, løn, pension m.m.)
 • Gennemgang af lejekontrakt
 • Gennemgang af forhold vedrørende fast ejendom
 • Berigtigelse af ejendomshandel vedrørende praksislokaler
 • Udarbejdelse af eventuel særejeægtepagt

Herudover udfører revisor normalt følgende:

 • Udarbejdelse af opgørelse af maksimalpris for goodwill (for sælger)
 • Vurdering af praksis’ økonomi udarbejdelse af budget og låneansøgning (for køber)
 • Vurdering af skattemæssige forhold ved praksisoverdragelsen (primært for sælger)
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse for praksis (for sælger)

Prissætning

Alle praksishandler er forskellige. Så der kan ikke laves en egentlig prisliste over advokatens ydelser. Men til illustration af typeeksempler kan følgende anslås, idet samtlige aspekter nævnt under advokatens ydelser er inkluderet:

YdelseCa. pris ekskl. moms
Køberrådgivning vedrørende solopraksis inkl. overtagelse af lejemål15.000 kr.
Køberrådgivning vedrørende solopraksis inkl. køb af ejerlejlighed20.000 kr.
Køberrådgivning vedrørende praksisandel i kompagniskab18.000 kr.
Udarbejdelse af og rådgivning om I/S kontrakt to læger10.000 kr.
Udarbejdelse af og rådgivning om I/S kontrakt mere end to læger15.000 kr.
Udarbejdelse af allonge vedrørende I/S kontrakt2.500 kr. 
Udarbejdelse af allonge vedrørende lejekontrakt2.500 kr.
Ansøgning om flyttetilladelse3.000 kr.
Bistand med gennemførelse af salg af solopraksis eller praksisandel20.000 kr.
Salg af speciallægepraksis efter generationsskiftemodellen inkl. I/S kontrakt25.000 kr.
Udarbejdelse og tinglysning af ægtepagt vedr. praksis eller praksisandel3.000 kr.
Hvad angår revisorydelserne, henvises til at indhente overslag eller tilbud fra revisor selv

---oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for rådgivning om praksishandler eller andre sager vedrørende lægers retsforhold.

Artikler af Nicolai P. Funder

Den naboretlige tålegrænse

28/06 2018 af advokat Nikolai Platzer Funder

I medierne har der i den senere tid været omtalt nogle celebre sager om kendte eller velhavende mennesker, som fører ”nabokrig” mod hinanden. Artiklen...

Vigtige ændringer i ejerlejlighedsloven på vej

27/03 2018 af advokat Nicolai Platzer Funder

I 2016 nedsatte regeringen et udvalg for at vurdere muligheder og konsekvenser ved en modernisering af ejerlejlighedsloven. Erhvervsministeriet har...

Hvad betyder Brexit for danske virksomheder – og hvordan forbereder man sig på det?

9/01 2018 af advokat Nicolai Platzer Funder

Brexit er en proces, der forventes at føre til, at Storbritannien og måske også Gibraltar træder ud af EU i 2019 eller senere. Baggrunden er...

Har vagtlæger deres eget selvstændige behandlingssted?

5/01 2018 af advokat Nicolai Platzer Funder

Artiklen belyser den højaktuelle debat om, hvorvidt vagtlæger selv skal betale gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed til finansiering af...

Er det for let for kommunerne at ekspropriere?

11/12 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Artiklen rejser spørgsmålet om, hvor lidt eller hvor meget der skal til, for at man kan ekspropriere privat ejendom – i dette tilfælde var der tale om...

Nye muligheder for drift af almen lægepraksis

7/12 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Der redegøres for aktuelle forhold indenfor nedsættelsesmåder i almen praksis med særligt fokus på udbuds- og regionsklinikker.

Lagkagehuset tvunget til at reducere støjudledning

4/12 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Artiklen beskriver en konkret, aktuel sag fra Silkeborg Kommune, hvor teknik- og miljøudvalget besluttede at et luksusbageri skulle ændre i deres...

Revision af andelsboligforeningslovgivningen

29/11 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

I november 2017 vedtog Folketinget stramninger af reglerne om andelsboliger for at sikre mod gentagelse af de økonomiske katastrofer, som der er set...

Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld

31/10 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. januar 2018 trådte regeringens nye retningslinjer om boliglån i husstande med høj gæld i kraft. Læs i artiklen, hvad dette indebærer.

Ny planlov medfører ændringer i Plansystem.dk

30/06 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. juni 2017 vedtog et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet den ventede ændring af Planloven,...

Bøde- og fængselsstraf for overtrædelse af lokalplan

30/05 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

I en artikel bragt i dagbladet BT den 23. maj 2017 under overskriften "Mine naboer har hugget 7 år af mit liv” omtales en sag om overtrædelse af en...

Revision af Fingerplanen sat i gang – forslag i høring

5/04 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

I april 2016 blev der taget hul på fornyelse af Fingerplanen, der siden 1947 har været den overordnede ramme, som den fysiske planlægning og udvikling...

Nye våben i kampen mod rockerborge

31/03 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Det har i snart mange år været et hovedbrud for teoretikere såvel som praktikere hvordan man rent juridisk kan komme etablering af såkaldte...

Natur- og Miljøklagenævnet bliver til Planklagenævnet

13/02 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Ved lov 1658/2016 nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen fredag den 10. februar 2017 Planklagenævnet med professor Carsten Munk Hansen som formand....

Forslag til ny revideret planlov fremlagt i høring

11/10 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Regeringen, Socialdemokraterne, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den 9. juni 2016 en omfattende aftale om revision af planloven.

Billige lånemuligheder til innovationsvirksomheder

16/09 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Danmarks Eksportkredit (EKF) har underskrevet en aftale med Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Aftalen betyder, at EKF fremover kan kautionere for...

Om myndighedspassivitet og bevisbyrde ved håndhævelse af naturbeskyttelseslovens § 3

30/06 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Vestre Landsret traf den 31. marts 2016 afgørelse i en ankesag angående en lodsejers overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3, idet et vandhul...

Større adgang til opdeling af ejerlejligheder på vej

13/05 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Troels Lund Poulsen nedsætter nu et udvalg som skal gøre ejerlejlighedsloven ”tidssvarende” meddeler Erhvervs- og vækstministeriet i en...

Østre Landsret præciserer begrebet 'offentlig fremførelse' i principiel sag om musikrettigheder

2/05 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Novo Nordisk A/S mod Koda

Ny dom fra Højesteret om sager vedrørende skel – ikke altid krav om skelforretning

2/05 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Ifølge udstykningslovens § 38 kan der ikke anlægges retssag om skels beliggenhed, før en skelforretning er afholdt. Højesteret har nu indskærpet, at...

Handel med lægepraksis

9/11 2015 af advokat Nicolai P. Funder

Artiklen omtaler de overvejelser, man som læge bør gøre sig, når man står overfor en praksishandel. Herunder bl.a. beregning af goodwill og pris...

En ny samlet lejelov træder i kraft 1. juli 2015

26/06 2015 af advokat Nicolai Platzer Funder og ba.jur. Dominique Holmsgaard

Efter mere end 70 år med en svært overskuelig retstilstand er der nu gennemført en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven

Ansvar for forurening fra gamle villaolietanke

23/06 2015 af advokat Nicolai Platzer Funder

I mange gamle villahaver ligger der nedgravet en eller flere olietanke i jorden. Olietanke som i mange tilfælde er taget ud af brug i forbindelse med...

Det Offentlige Ejerregister for selskaber er sat i kraft

19/12 2014 af advokat Nicolai P. Funder

Fra den 15. december 2014 skal ejerskab og panteret til 5% eller mere af et selskabs kapitalandele (aktier/anparter) eller stemmer registreres i Det...

Hvordan undgår man at blive nabo til en rockerborg?

30/09 2014 af advokat Nicolai P. Funder

Efter et par nylige afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet står det klart, at det kan være ganske kompliceret at få gennemført et krav om ophør med...

Valuar frikendt for fejlskøn i erstatningssag vedrørende AB Ringertoften

26/06 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Under overskriften ”Fup med andelsboligpriser” præsenterede Danmarks Radio i september 2009 på deres hjemmeside TV-magasinet ”Kontants” kulegravning...

Vigtige ændringer i Forbrugeraftaleloven er nu trådt i kraft

17/06 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Fredag den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Den nye lov indeholder den velkendte fortrydelsesret på 14 dage vedrørende...

Aftenarbejde på Metro-byggeriet skal stoppe

13/06 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Ifølge et udkast til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet af 4. juni 2014 vil nævnet ophæve Københavns Kommunes afgørelser om støjende...

Højesteret har afsagt dom over Nykredit A/S i sag om fusionsvilkår

3/06 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

I en opsigtsvækkende dom afsagt af Højesteret den 3. juni 2014 er Nykredit A/S blevet dømt i en sag anlagt af Konkurrencerådet. Dermed er det slået...

”Udlejer” betyder ikke nødvendigvis udlejer personligt

9/05 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

I en nylig dom afsagt af Vestre Landsret og gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2014, side 971, er det fastslået, at ”Udlejer”, som anført i lejelovens...