Iværksætterselskaber – og andre nyheder i selskabsloven

af BA.jur. Dominique Holmsgaard

Iværksætterselskaber (IVS)

Et iværksætterselskab er et selskab som man kan stifte med en selskabskapital på kun 1 krone. Meningen er herefter, at selskabet skal opbygge sin kapital gennem selskabets drift. Dette sker ved, at et iværksætterselskab skal henlægge mindst 25% af selskabets overskud til en bunden reserve, som tjener til at opbygge selskabets kapitalgrundlag. Det vil sige, at selskabet altså selv sparer op til sin kapital på mindst 50.000 kr.

Når selskabet har opnået en selskabskapital på 50.000 kr. kan selskabet begynde at udbetale udbyttet mv., og selskabet har nu en selskabskapital som svarer til kapitalkravet i et anpartsselskab (ApS). Iværksætterselskabet kan herefter omregistreres til et anpartsselskab.

Der er visse krav til en omregistrering til anpartsselskab. Blandt andet besluttes en omregistrering på en generalforsamling, hvor også vedtægterne ændres, og der er krav om, at der ved omregisteringen udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand om, at selskabskapitalen også reelt er til stede.

Ud over de særlige kapitalregler, er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav der gælder for anpartsselskaber, såsom iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsesansvar og åbenhed omkring selskabets forhold.  Man kan med andre ord sige, at et iværksætterselskab i praksis er et anpartsselskab, der er i gang med at opbygge sin kapital gennem selskabets drift.

Formålet med et iværksætterselskab er at give iværksættere nye muligheder til at oprette et selskab uden at de behøver at hæfte personligt, som hvis de var tale om en enkeltmandsvirksomhed, og på den måde kan risikere at miste hus, bil og familiens levestandard, når de skal afprøve om deres opfindelser og forretningsideer kan realiseres.

Ifølge Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan der på nuværende tidspunkt ikke stiftes iværksætterselskaber, men det forventes at blive muligt 1. januar 2014.

Anpartsselskaber (ApS)

Som nævnt ovenfor skal et anpartsselskab fremover have en egenkapital på mindst 50.000 kr., frem for 80.000 kr. som var det tidligere mindstebeløb. Det påhviler forsat ledelsen at vurdere om selskabet har et forsvarligt kapitalberedeskab til at opfylde sine nuværende og fremtidige forpligtelser.

Det fremhæves her, at selskabskapitalen i et aktieselskab (A/S) forsat skal være mindst 500.000 kr.

Reglen om at der skal indkaldes til generalforsamling senest 6 måneder efter det er konstateret at anpartsselskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen gælder forsat, men da en anpartskapital fremover kan være ned til 50.000 kr. er reglen om mindst 62.500 kr. i egenkapital selvsagt ophævet.

Muligheden for udskudt indbetaling af selskabskapitalen opretholdes, dog således at der skal indbetales mindst 25% af selskabskapitalen. Det vil sige, at man kan nøjes med at betale 25% - dog mindst 50.000 kr.-  af selskabskapitalen kontakt, man hæfter blot personligt for den resterende selskabskapital.

I anpartsselskaber er det fremover muligt, at udskyde indbetalingen af en eventuel overkurs, dette er imidlertid ikke muligt i et aktieselskab. At udskyde en indbetaling af en eventuel overkurs betyder, at man kan nøjes med at betale 25% af den samlede anpartskapital. Hvis der fx stiftes et anpartsselskab ved kontant indskud på 100.000 kr. med en tilhørende overkurs på 400.000 kr. vil det være muligt at nøjes med at indbetale 25% af den samlede anpartskapital på 500.000 kr.

Denne ændring finder både anvendelse ved et anpartsselskabs stiftelse og kapitalforhøjelse.

Hvornår træder de nye regler i kraft?

Hvornår de nye regler træder i kraft afhænger af erhvervs- og vækstministeren, og der er således ikke et præcist ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringerne. Dette skyldes blandt andet, at Erhvervsstyrelsens it-systemer skal tilpasses de nye lovændringer. Selskabsloven træder derfor i kræft trinvist. Som nævnt ovenfor træder en række ændringer af selskabsloven dog i kraft 1. januar 2014.

--oooOooo---

Yderligere rådgivning angående etablering af virksomhed i selskabsform kan fås ved henvendelse til advokat Nicolai Platzer Funder, Homann Advokater, Amagertorv 11, 1160 København K.