Iværksætterselskaber

af advokat Alice Folker Bruun

Fra 1. januar 2014 er det blevet muligt at etablere et iværksætterselskab. Lovgivers intentioner er, at gøre det nemmere at etablere virksomhed i selskabsform i Danmark. Fordelen er, at det ikke kræver indskud af en større kapital for at stifte et selskab. Samtidig kan man spare op i selskabet og således opbygge selskabskapitalen hen ad vejen. Ejeren hæfter ikke med hele sin personlige formue for selskabets drift, som det er tilfældet for en enkeltmandsvirksomhed. Derudover kan iværksætterselskaber benytte sig af en enkelt ledelsesstruktur, således at ledelsen f.eks. alene varetages af en direktør.

På den anden side stilles der større krav til iværksætterselskaber, end der gør til enkeltmandsvirksomheder. For eksempel skal et iværksætterselskab udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven. Iværksætterselskabet kan dog, hvis nærmere betingelser er opfyldt, fravælge revision, således at årsrapporten ikke revideres af en godkendt revisor.

I dette nyhedsbrev skitseres reguleringen for iværksætterselskaber, herunder navn, selskabskapital, stiftelse, omregistrering samt estimerede omkostninger forbundet med etableringen.

Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, og reglerne om anpartsselskaber finder derfor som udgangspunkt anvendelse, bortset fra de få forskelle, der følger af selskabslovens kapitel 20a. Dette betyder, at der stilles de samme krav i relation til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed omkring selskabets forhold som i et anpartsselskab.

Navn:

Selskabet skal benytte betegnelsen ”Iværksætterselskab” eller forkortelsen ”IVS”. Det skal undersøges, om selskabsnavnet i forvejen er registreret i CVR, idet det fx ikke vil være muligt at få registreret ”BYENS BLOMSTER IVS” hvis dette allerede anvendes af ”BYENS BLOMSTER A/S”. Andre evt. immaterielle rettigheder til navnet bør også undersøges.

Stiftelse:

Erhvervsstyrelsen skal have modtaget anmeldelsen om stiftelsen senest 2 uger efter stiftelsen af iværksætterselskabet. Ved anmeldelsen indsendes følgende dokumenter til Erhvervsstyrelsen:

  1. Selskabsblanket
  2. Stiftelsesdokument (bemærk at en enkeltmandsvirksomhed ikke kan være stifter)
  3. Vedtægter
  4. Kapitaldokumentation (hvis selskabskapital er under kr. 25.000 vedlægges EGEN-erklæring)
  5. Kopi af pas og relevant identifikation for personer, som ikke har et dansk CPR-nr.
  6. Registreringsbevis, hvis stifter er en udenlandsk virksomhed.

Selskabskapital:

Selskabet kan stiftes med en selskabskapital på mellem 1 og 49.999 kr. Der skal dog altid være et forsvarligt kapitalberedskab. Det vil sige, at det i forbindelse med stiftelsen skal vurderes, hvilket kapitalbehov, der er nødvendigt i forhold til den pågældende erhvervsdrift, der startes. Iværksætterselskabet kan alene stiftes med indskud af kontanter. Det er således ikke muligt at stifte ved indskud af fx en bestående virksomhed (apportindskud).

Kapitalen opbygges ved, at mindst 25 pct. af det årlige overskud i selskabet opspares indtil sel-skabskapitalen og en særlig bunden reserve til de opsparede overskud samlet udgør kr. 50.000. Der kan ikke træffes beslutning om udlodning af nogen form for udbytte i selskabet, før reserven sammen med selskabskapitalen samlet udgør mindst kr. 50.000.

Omregistrering:

Når selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst kr. 50.000 kan iværksætterselskabet omregistreres til et almindeligt anpartsselskab. Dette kræver alene en generalforsamlingsbeslutning, justerede vedtægter, navneændring (fra IVS til ApS) og en erklæring fra en vurderingsmand (revisor) om, at kapitalen er til stede. Omregistreringen kræver ikke kreditorernes samtykke.

Minimumskapitalen i et anpartsselskab er fra 1. januar 2014 nedsat fra kr. 80.000 til kr. 50.000.

Estimerede omkostninger forbundet med etablering:

Salæret til advokatbistand i forbindelse med etablering af et iværksætterselskab vil normalt beløbe sig til mellem 2.500 og 5.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer et registreringsgebyr på 670 kr. Såfremt de med stiftelsen forbundne omkostninger skal afholdes af iværksætterselskabet skal dette fremgå af stiftelsesdokumentet. Bemærk, at selskabet alene kan afholde omkostninger, der kan indeholdes i selskabskapitalen.

Ovenstående er alene et uddrag af reglerne om IVS og udgør ikke juridisk rådgivning. Yderligere rådgivning vedrørende etablering af iværksætterselskab kan fås ved henvendelse til advokat Alice Folker Bruun, Homann Advokater, Amagertorv 11, 1160 København K.