Opsigelse og bortvisning, løn og godtgørelse

af advokat Lars Søndergaard

Et ansættelsesforhold ophører sædvanligvis ved en opsigelse fra enten den ansatte eller arbejdsgiveren. I begge tilfælde skal opsigelsesvarsler respekteres, med mindre parterne er enige om andet.

I sjældnere tilfælde sker ophøret af et ansættelsesforhold ved ophævelse fra lønmodtagerens side eller bortvisning fra arbejdsgiverens side. Det kan kun ske ved væsentlig misligholdelse. Der sker herefter omgående fratrædelse.

Hvis en ophævelse fra lønmodtagerens side er berettiget, for eksempel hvis arbejdsgiveren trods påkrav ikke betaler forfalden løn eller udøver vold, har lønmodtageren krav på løn i opsigelsesperioden.

I tilfælde af uberettiget bortvisning fra arbejdsgiverens side er der også krav på løn i opsigelsesperioden samt eventuelt krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Hvis en lønmodtager mener, at han berettiget har hævet eller, at han er bortvist uberettiget, skal han for at bevare sit krav gøre det gældende hurtigt. I modsat fald bortfalder kravet på grund af passivitet.

Østre Landsret har i et tilfælde fastslået, at lønmodtageren havde fortabt sine rettigheder ved udvist passivitet. Lønmodtageren havde ganske vist reageret straks efter borvisningen, og flere advokater havde skrevet breve i sagen til hendes arbejdsgiver. Disse breve drejede sig om krav om løn frem til bortvisningen, og det fremgik, at hun muligvis ville kræve godtgørelse for usaglig afskedigelse.
Først langt senere gjorde hun krav på løn i opsigelsesperioden og krævede godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Landsretten fastslog, at kravet var bortfaldet på grund af passivitet.

Et lignende problem kan opstå, hvis en lønmodtager opsiges med for kort varsel. Det sker ikke så sjælden. I et sådant tilfælde skal lønmodtageren også reagere hurtigt, hvis han vil fastholde det korrekte opsigelsesvarsel. Det kan dreje sig om flere måneders løn.

Hvis indsigelse mod for kort opsigelsesvarsel først kommer efter fratrædelsen, vil det være vanskeligt for arbejdsgiveren at gøre brug af arbejdskraften i den resterende opsigelsesperiode og dermed begrænse det tab, der skyldes hans egen fejl. Det er årsag til, at der stilles krav om hurtig indsigelse.

--oooOooo---

Henvendelser vedrørende ovenstående og anmodning om bistand kan rettes til advokat Lars Søndergaard.