Sygefravær som opsigelsesårsag

af advokat Lars Søndergaard

En funktionær, der opsiges, kan eventuelt være berettiget til godtgørelse efter Funktionærlovens § 2 b. Det vil være tilfældet, hvis ansættelsen på opsigelsestidspunktet har varet mindst 1 år og opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i virksomhedens eller funktionærens forhold.

I en del ansættelsesforhold er det aftalt, at funktionæren kan afskediges med 1 måneds varsel, hvis funktionæren i et tidsrum på 12 måneder har været sygemeldt i alt 120 dage. Hvis det er gyldigt aftalt, og hvis opsigelsen sker umiddelbart efter udløbet af de 120 dage, mens funktionæren fortsat er syg, har funktionæren normalt ikke nogen chance for at få godtgørelse efter 2 b.

I andre tilfælde, hvor opsigelsen er begrundet i funktionærens sygefravær, kan der være grund til at overveje muligheden for eller risikoen for godtgørelse efter2 b. Der er en del retsafgørelser om dette spørgsmål.

Hvis det er dokumenteret, at sygdommen bevirker, at funktionæren ikke kan vende tilbage til arbejdet, kan funktionæren næppe være berettiget til godtgørelse efter 2 b, og det samme kan være tilfældet, hvis det i hvert fald tidligst kan ske efter måneders yderligere sygemelding.

Hvis en arbejdsgiver ikke inden opsigelsen har undersøgt, hvor lang tids sygemelding der må forventes ved at få en læges erklæring om det, kan der være en øget risiko for, at arbejdsgiveren kan blive pålagt at betale godtgørelse efter 2 b.

Faktorer, der taler for, at funktionæren kan være berettiget til godtgørelse efter 2 b ved opsigelse med sygefravær som begrundelse, er blandt andre høj anciennitet, at sygefraværet skyldes en arbejdsskade, eller at genoptagelsen af arbejdet trods langt fravær er nært forestående.

Faktorer, der taler mod, at funktionæren er berettiget til godtgørelse, er blandt andre lav anciennitet, og at virksomhedens drift er særligt belastet af sygefraværet.

Et mønster med hyppigt og kortvarigt sygefravær kan give arbejdsgiveren rimelig grund til at opsige funktionæren. Selv om der er aftalt en ret til opsigelse med en måneds varsel ved 120 sygedage som nævnt oven for, behøver det ikke at bevirke, at opsigelse ikke kan ske tidligere, hvis der er en rimelig grund til opsigelse. I så fald skal opsigelsen være med normalt varsel.

--oooOooo---

Henvendelser vedrørende ovenstående og anmodning om bistand kan rettes til advokat Lars Søndergaard.