Fast ejendom, herunder tvangsauktion og andelslejligheder

Tvangsauktion over fast ejendom

5/11 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har vist, at der er behov for i oversigtsform at beskrive, hvorledes et sådant tvangsauktionsforløb typisk er.

Revision af ejerlejlighedsloven skrinlagt

4/10 2018 af advokat Nicolai Platzer Funder

Erhvervsministeren har på grund af manglende politisk tilslutning droppet den ventede modernisering af ejerlejlighedsloven.

Generelle regler for en andelshavers salg af sin andelslejlighed

27/09 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte foreninger kan være forskellige fremgangsmåder for ekspeditionerne, hvorfor det er vigtigt, at der rettes henvendelse til ejendomsadministratoren og/eller bestyrelsen

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

18/09 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan være til nytte for de medlemmer, som gerne vil have et forslag vedtaget på en generalforsamling.

Køb af projektsalgslejligheder / projektkøbshuse

29/08 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Købet af en ejerlejlighed i en nyopført ejendom kan indebære en række faldgrubber, og nedennævnte opremsning er bestemt ikke udtømmende, men udelukkende udtryk for en række praktiske erfaringer.

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

27/08 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Vandskader/vandforbrug og badeværelser

22/08 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for vandskader, som opstår som følge af utætheder i badeværelser/toiletrum.

Andelskroneværdiens beregning/valuarvurderinger/godt at vide

12/07 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

En andelsboligforeningsejendomsværdi fastsættes i medfør af andelsboligforeningenslovens § 5 og der er tre beregningsmetoder, nemlig 1) anskaffelsesprisen, 2) den kontante handelsværdi som udlejningsejendom og 3) den seneste ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer.

Fremleje i andelsboligforeninger / Airbnb

29/06 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Husk, at der sædvanligvis i andelsboligforeningers vedtægter er strenge regler for fremleje. Dette hænger sammen med, at der i alle andelsboligforeningsvedtægter i en af de første bestemmelser er en bopælspligt.

Databeskyttelse/elektronisk kommunikation til foreningsmedlemmer m.v.

19/06 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Artiklen gennemgår reglerne om databeskyttelse for andels- og ejerforeninger, jf. Databeskyttelsesforordningen også kaldet GDPR., samt muligheden for elektronisk kommunikation.

Praktiske regler for bestyrelsesmedlemmer i foreninger

2/05 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

En vejledning om, hvad arbejdet som formand/bestyrelsesmedlem indebærer i foreninger

Frivillige salg og tvangssalg af andels- / ejerlejligheder / mangelsager

1/05 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Vigtige ændringer i ejerlejlighedsloven på vej

27/03 2018 af advokat Nicolai Platzer Funder

I 2016 nedsatte regeringen et udvalg for at vurdere muligheder og konsekvenser ved en modernisering af ejerlejlighedsloven. Erhvervsministeriet har den 21. marts 2018 offentliggjort et katalog over de mulige ændringer, udvalgsarbejdet kan give anledning til.

Foreningers byggesager - ti hurtige råd

7/02 2018 af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager

Skelforretninger – og hvordan omkostningerne fordeles mv.

31/01 2018 af advokat Jesper Perregaard

Hvis man som ejer af fast ejendom bliver uenig med naboen, en offentlig myndighed eller andre om den nærmere afgrænsning af ejendommen, kan man efter reglerne i udstykningsloven få fastlagt skellets placering ved en såkaldt skelforretning.

Nye Hæftelsesregler for Elforsyning til Udlejningsejendomme / Foreningsejendomme

5/12 2017 af advokat Bent-Ove Feldung

Med baggrund i nyere retspraksis og en udtalelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet belyser artiklen, hvem der står med ansvaret, såfremt en lejer afmelder sig som el-forbruger på lejemålet.

Revision af andelsboligforeningslovgivningen

29/11 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

I november 2017 vedtog Folketinget stramninger af reglerne om andelsboliger for at sikre mod gentagelse af de økonomiske katastrofer, som der er set en række eksempler på. Artiklen belyser de nye regler i oversigt.

Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld

31/10 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. januar 2018 trådte regeringens nye retningslinjer om boliglån i husstande med høj gæld i kraft. Læs i artiklen, hvad dette indebærer.

Erhvervslejeaftaler

28/04 2017 af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Større adgang til opdeling af ejerlejligheder på vej

13/05 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Troels Lund Poulsen nedsætter nu et udvalg som skal gøre ejerlejlighedsloven ”tidssvarende” meddeler Erhvervs- og vækstministeriet i en pressemeddelelse

Skønsrekvirent blev tilkendt sagsomkostninger

8/02 2016 af advokat Lars Søndergaard

Med virkning fra 1. juli 2014 blev der indført en ændring af retsplejelovens § 343, stk. 3. Ifølge denne bestemmelse træffer retten bestemmelse om betaling af omkostningerne ved isoleret bevisoptagelse, med mindre parterne har aftalt andet.

Køber af 6.000 kvm fredede ejendomme i indre København repræsenteret af Homann Advokater

30/09 2014 af Ba.jur. Stefanie Terkildsen

En portefølje af boligudlejningsejendomme på i alt 6.000 kvadratmeter i indre København, hvor den overvejende del af ejendommene er omfattet af bygningsfredning, er blevet handlet.

Valuar frikendt for fejlskøn i erstatningssag vedrørende AB Ringertoften

26/06 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Under overskriften ”Fup med andelsboligpriser” præsenterede Danmarks Radio i september 2009 på deres hjemmeside TV-magasinet ”Kontants” kulegravning af sagen om valuarvurderinger vedrørende værdien af den ejendom, som andelsboligforeningen Ringertoften erhvervede tilbage i 2005. Temaet var, at valuarfirmaet i ledtog med nogle rådgivere angiveligvis havde ”pumpet” værdien af ejendommen kunstigt op,...

Andelshavers objektive ansvar ved vandskader

6/05 2014 af BA.jur. Dominique Holmsgaard

En køber af en andelslejlighed, havde fået en ikke autoriseret håndværker til at installere en vaskemaskine i sin andelsbolig. Dette resulterede efter en rum tid i en vandskade hos underboen. Tvisten handlede herefter om, hvem der skulle afholde betalingen for udbedring af skader i etageadskillelsen og hos underboen.

Nye regler om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

11/02 2014 af advokat Bent-Ove Feldung

Den 1. januar 2014, udvides sælgers oplysningspligt ved salg af boliger. Der skal udleveres et nøgleskema angående både selv andelslejligheden men også vedrørende foreningens forhold.

Arealafvigelser som fysisk mangel ved en fast ejendom?

28/01 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Ny Højesteretspraksis ændrer ansvarsforholdende når der er konstateret en arealmangel.

Ophævelse af køb og administrators erstatningsansvar ved salg af andelslejlighed til overpris

28/01 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

En dom afsagt af Retten i Roskilde den 14. januar 2014 belyser, under hvilke omstændigheder man som køber kan hæve en handel med en andelslejlighed i tilfælde af overpris. Ejendommens administrator blev i den forbindelse anset som erstatningsansvarlig.

Saltholmsejerlauget herunder græsningsrettigheder / saltholmshartkorn

29/08 2013 af advokat Bent-Ove Feldung

Saltholmsejerlauget er et ejerlav, stiftet af ejendomsejere på Amager, der har græsningsrettigheder på øen Saltholm. Lavets formål er at eje, drive, vedligeholde og administrere øen Saltholm.

Forældrekøb

15/01 2013 af Advokat Nicolai Platzer Funder

Ejerlejligheder er i disse år relativt billige at købe, og mange forældre investerer - blandt andet efter køb på tvangsauktion - i en lejlighed, som de udlejer til deres børn. Hvis man tilrettelægger transaktionen rigtigt, kan det have store fordele.

Ny huseftersynsordning gør ejerskifteforsikringer dyrere

25/04 2012 af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 23. november 2010 afgav Økonomi og Erhvervsministeriet Betænkning 1520 over forslag til ændring af lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. Anbefalingerne heri er nu udmøntet i en samlet revision af huseftersynsordningen, der har effekt fra og med ejendomshandler, der indgås den 1. maj 2012 eller senere.

Påkravsfristen ved eksklusion af andelshavere

17/04 2012 af Advokat Nicolai Platzer Funder

Ny retspraksis fra landsretterne og Højesteret har bragt lys over retstilstanden i forbindelse med påkravsfrister for eksklusion af andelshavere ved misligholdelse af betalinger.

Boligkøb og -salg

8/11 2011 af advokat Bent-Ove Feldung

I mange tilfælde er det ikke tilstrækkeligt blot at afskrive ejendomsmæglerens købsaftale. Der er en række juridiske forhold, som vi som advokater har et detaljeret kendskab til, baseret dels på noget så basalt som at udfærdige en klar og konkret aftale, og dels på retspraksis samt ændringer i lovgivningen, der kan have relevans både for lånemuligheder, udfærdigelse af tilstandsrapport,...

Ny dom præciserer rækkevidden af formidlingsaftaler

30/09 2011 af advokat Nicolai Platzer Funder

Inden ejendomsmæglere påbegynder formidling af en ejendom for en sælger, indgås der som regel en egentlig formidlingsaftale, der fastlægger vilkårene for mæglernes arbejde. Herunder aftales det bl.a. hvilken pris, ejendommen skal udbydes til, hvilken længde formidlingsperioden skal have og selvsagt også hvilket vederlag, mægleren skal have for sit arbejde.

Kan man stole på en tilstandsrapport? Ny praksis fra Højesteret belyser emnet

7/01 2011 af Advokat Nicolai Platzer Funder

En principiel dom afsagt af Højesteret 10. september 2010 er netop offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen. Dommen belyser, hvor præcist købere kan forvente, at tilstandsrapporten beskriver skader på et hus.

Andelslejligheder

25/11 2008 af advokat Bent-Ove Feldung

Fra og med den 1. februar 2005 er der ved en ændring af lov om andelsboligforeninger åbnet mulighed for, at der kan ske pantsætning af andelsboliger.