Insolvensret og inkasso

Kan kreditorer forhandle eller købe sig til en bedre retsstilling i konkursboer?

13/06 2017 af advokat Gunvor S. Happe

Relevant artikel for kreditorer i konkursboer

Et selskabs egen konkursbegæring

28/03 2017 af advokat Lars Søndergaard

Formålet med et selskab er normalt at opnå en tilfredsstillende indtjening, der kan dække de løbende udgifter. Det lykkes ikke i alle tilfælde, og så opstår spørgsmålet, om et insolvent selskab skal afvente en konkursbegæring fra en kreditor.

Højesteret afviser at inddrage herskabslejlighed under konkurs

14/03 2017 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ved kendelse af 2. marts 2017 har Højesteret ved en principiel afgørelse afvist en udvidet anvendelse af konkurslovens § 37 ved at nægte at inddrage en personlig skyldners boliglejemål under konkursbehandlingen.

Behandling af sager om konkurskarantæne

23/11 2016 af advokat Lars Søndergaard

Konkursloven indeholder bestemmelser om konkurskarantæne, som kan besluttes af skifteretten efter indstilling fra kurator i det pågældende konkursbo. Det er ledelsen i den konkursramte virksomhed, der kan pålægges konkurskarantæne.

Bopæl og fast job i udlandet udelukker ikke automatisk en konkurs i Danmark

19/10 2016 af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Østre Landsret har afsagt kendelse om, at en person kunne tages under konkursbehandling i Danmark, selvom pågældende var bosiddende i udlandet.

Hvornår pålægges konkurskarantæne?

12/08 2016 af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Reglerne om at pålægge ledelsen i en virksomhed konkurskarantæne trådte i kraft 1. januar 2014 og har således været anvendt i mere end 1½ år.

Nye muligheder for forkyndelse

1/08 2013 af Advokat Nicolai Platzer Funder

Fra 1. juli 2013 sættes ny betænkning om forkyndelse i kraft. Dette betyder samtidig, at bekendtgørelse nr. 255 om instruks for stævningsmænd og bekendtgørelse nr. 256 om forkyndelse ophæves.

Med den nye lov udvides adgangen for forkyndelse (meddelelse til parter i sager, fx skyldnere i fogedsager), og dermed ventes flere forkyndelser gennemført hurtigere, idet skyldneren ikke, på samme måde som...

Omstødelse i konkurs

27/11 2012 af advokat Lars Søndergaard

I forbindelse med konkurs kan der i visse tilfælde ske omstødelse. Omstødelse betyder, at gyldige dispositioner ophæves. Formålet er at sikre, at der sker udlodning af et konkursbos midler i henhold til reglerne i konkursloven.

Ny beløbsgrænse for ”den nemme” fogedretsprocedure

5/12 2011 af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. oktober 2011 trådte en ny ændringslov til retsplejeloven i kraft. I den forbindelse ændredes retsplejelovens § 477 a, stk. 1, 1. pkt. således, at den tidligere beløbsgrænse for anvendelse af betalingspåkrav ved inddrivelse af ubetalte tilgodehavender – også kaldet forenklet inkasso - steg fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

EU vedtager nye regler om betalingsfrister og rykkergebyrer

23/11 2010 af Advokat Nicolai Platzer Funder

EU Parlamentet har vedtaget, at betalingsfrister fremover som udgangspunkt skal være 30 dage, når virksomheder har handlet med hinanden

Ændringer i Konkursloven

19/10 2010 af advokat Lars Søndergaard

Begrebet betalingsstandsning findes ikke længere i loven, og tvangsakkord har ikke længere sit eget afsnit i loven.

Småsagsprocessen

20/04 2009 af Per Kristian Johansen

Nærværende artikel indeholder en oversigt over reglernes (retsplejelovens kapitel 39) indhold og betydning.

Forenklet inkassoproces

20/04 2009 af Per Kristian Johansen

Betalingsstandsning, konkurs og tvangsakkord

13/03 2009 af advokat Lars Søndergaard

Konkursloven indeholder en række bestemmelser, der har betydning for personer eller selskaber i økonomiske vanskeligheder. Loven gælder for skyldnere i almindelighed, men i praksis bruges bestemmelserne mest i forhold til skyldnere, der driver eller har drevet erhvervsvirksomhed.