Plan- og miljøret

Offentlige reguleringer har stadig større indvirkning på virksomhederne. Også som borger må man være godt klædt på for at kunne overskue konsekvenserne af regler, planer og andre rettigheder over fast ejendom.

Plan- og miljøretten vedrører regulering af faste ejendomme; såvel i offentligt som i privat regi. Det vil for det første sige de regler, som giver myndighederne adgang til at styre udviklingen (planlægningen) i byerne og på landet og til at regulere private og erhvervsmæssige aktiviteter, som evt. kan påvirke miljøet. Og for det andet de regler (servitutter) og rettigheder (fx hævd), som gælder mellem ejere af fast ejendom. Det er specialistjura, som kræver bistand fra specialiserede advokater.

HOMANN Advokater bistår grundejere, virksomheder og myndigheder, når miljørettens regelsæt kommer i spil. Det kan være inden for:

  • Miljøbeskyttelseslov, planlov og naturbeskyttelseslov
  • Nævnssager, kommissionssager og retssager om lokalplaner og kommuneplaner
  • Ekspropriation
  • Landzonetilladelser
  • Forbud og påbud
  • Lovliggørelse – retlig eller fysisk
  • Byggeretter
  • Beskyttelseslinjer
  • Jordforureningslov (kortlægning & påbud)
  • Hævd, naboret (bl.a. tålegrænse) og servitutter.

Kontorets advokater har omfattende erfaring i at føre sager om planretlige spørgsmål ved Naturklagenævnet samt de almindelige domstole.

Artikler indenfor området

Nye regler om ekspropriation fra 2019

19/09 2018 af advokat Nicolai Platzer Funder

Erhvervsministeren har fremsat lovforslag til styrkelse af borgerenes rettigheder ved ekspropriation.

Nyt landsplandirektiv for detailhandel på vej

27/08 2018 af advokat Nicolai Platzer Funder

Nyt landsplandirektiv giver flere muligheder for placering af detailhandel udenfor bymidter og bydelscentre.

Den naboretlige tålegrænse

28/06 2018 af advokat Nicolai Platzer Funder

I medierne har der i den senere tid været omtalt nogle celebre sager om kendte eller velhavende mennesker, som fører ”nabokrig” mod hinanden. Artiklen...

Skelforretninger – og hvordan omkostningerne fordeles mv.

31/01 2018 af advokat Jesper Perregaard

Hvis man som ejer af fast ejendom bliver uenig med naboen, en offentlig myndighed eller andre om den nærmere afgrænsning af ejendommen, kan man efter...

Er det for let for kommunerne at ekspropriere?

11/12 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Artiklen rejser spørgsmålet om, hvor lidt eller hvor meget der skal til, for at man kan ekspropriere privat ejendom – i dette tilfælde var der tale om...

Lagkagehuset tvunget til at reducere støjudledning

4/12 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Artiklen beskriver en konkret, aktuel sag fra Silkeborg Kommune, hvor teknik- og miljøudvalget besluttede at et luksusbageri skulle ændre i deres...

Ny planlov medfører ændringer i Plansystem.dk

30/06 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. juni 2017 vedtog et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet den ventede ændring af Planloven,...

Bøde- og fængselsstraf for overtrædelse af lokalplan

30/05 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

I en artikel bragt i dagbladet BT den 23. maj 2017 under overskriften "Mine naboer har hugget 7 år af mit liv” omtales en sag om overtrædelse af en...

Revision af Fingerplanen sat i gang – forslag i høring

5/04 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

I april 2016 blev der taget hul på fornyelse af Fingerplanen, der siden 1947 har været den overordnede ramme, som den fysiske planlægning og udvikling...

Nye våben i kampen mod rockerborge

31/03 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Det har i snart mange år været et hovedbrud for teoretikere såvel som praktikere hvordan man rent juridisk kan komme etablering af såkaldte...

Natur- og Miljøklagenævnet bliver til Planklagenævnet

13/02 2017 af advokat Nicolai Platzer Funder

Ved lov 1658/2016 nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen fredag den 10. februar 2017 Planklagenævnet med professor Carsten Munk Hansen som formand....

Forslag til ny revideret planlov fremlagt i høring

11/10 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Regeringen, Socialdemokraterne, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den 9. juni 2016 en omfattende aftale om revision af planloven.

Om myndighedspassivitet og bevisbyrde ved håndhævelse af naturbeskyttelseslovens § 3

30/06 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Vestre Landsret traf den 31. marts 2016 afgørelse i en ankesag angående en lodsejers overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3, idet et vandhul...

Ny dom fra Højesteret om sager vedrørende skel – ikke altid krav om skelforretning

2/05 2016 af advokat Nicolai Platzer Funder

Ifølge udstykningslovens § 38 kan der ikke anlægges retssag om skels beliggenhed, før en skelforretning er afholdt. Højesteret har nu indskærpet, at...

Ansvar for forurening fra gamle villaolietanke

23/06 2015 af advokat Nicolai Platzer Funder

I mange gamle villahaver ligger der nedgravet en eller flere olietanke i jorden. Olietanke som i mange tilfælde er taget ud af brug i forbindelse med...

Hvordan undgår man at blive nabo til en rockerborg?

30/09 2014 af advokat Nicolai P. Funder

Efter et par nylige afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet står det klart, at det kan være ganske kompliceret at få gennemført et krav om ophør med...

Aftenarbejde på Metro-byggeriet skal stoppe

13/06 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Ifølge et udkast til afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet af 4. juni 2014 vil nævnet ophæve Københavns Kommunes afgørelser om støjende...

Ikke hjemmel til at kræve genplantning af historisk træ, fældet i strid med lokalplan

11/04 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Natur- og Miljøklagenævnet har 21. januar 2013 afsagt kendelse i en sag, der angik en grundejers fældning/beskæring af flere træer på sin egen ejendom...

(U)lovlig helårsbeboelse af sommerhuse

3/03 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Det synes at være en udbredt opfattelse hos mange, at man de fleste steder i landet har lempet praksis for beboelse af sommerhuse, således at man i...

Metro Cityringen danner retspraksis efter Miljøvurderingsloven

10/02 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 5. februar 2014 med alle 10 medlemmers deltagelse en principiel afgørelse efter miljøvurderingsloven angående...

Ændret praksis vedrørende oplysning om jordforurening

7/02 2014 af advokat Nicolai Platzer Funder

Region Hovedstaden har den 4. marts 2014 offentliggjort en ny praksis angående indhentelse af oplysninger om jordforurening af ejendommen i Regionens...

Forureneren betaler

28/10 2013 af BA.jur. Dominique Holmsgaard

Natur – og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om supplerende undersøgelse af jordforurening for ejendom. Omkostningen blev tillagt dødsboet efter...

Ekspropriation kendt ugyldig af Natur – og Miljøklagenævnet

23/09 2013 af Advokat Nicolai Platzer Funder

Den 12. september 2013 traf Natur – og Miljøklagenævnet afgørelse om ophævelse af Ringsted Kommunes ekspropriationsbeslutning på bagrund af klage...

Løvfald giver anledning til nabostridigheder

30/04 2012 af advokat Nicolai Platzer Funder

En dom, afsagt af Retten i Lyngby 31. oktober 2011, understreger den generelle retspraksis i nabosager, hvorefter en grundejer ikke skal acceptere...