Asyl

For at få asyl skal man opfylde de betingelser, der er nævnt i FN's Flygtningekonvention, eller de betingelser, der er nævnt i udlændingeloven om beskyttelsesstatus.

Ifølge FN's Flygtningekonvention er en flygtning en person, som nærer en velbegrundet frygt for i tilfælde af tilbagevenden, at blive forfulgt pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser, og som befinder sig uden for det land, hvor personen er statsborger.

Herudover giver Danmark beskyttelse i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil efter de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Der gives opholdstilladelse til de asylansøgere, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland.

I EU har man vedtaget en konvention – kaldet Dublin-forordningen – der bestemmer, hvor en asylansøgning, som er indgivet i et EU-land, skal behandles. Reglen er, at man kun kan få behandlet sin asylansøgning i ét EU-land.

Der findes flere procedurer for hvordan en ansøgning behandles og det er Udlændingeservice, der behandler sagen i førte instans. Såfremt en asylansøgning bliver behandlet i normalproceduren og ansøgeren får afslag af Udlændingeservice, bliver sagen sendt videre til Flygtningenævnet.

Under Flygtningenævnets behandling af sagen vil ansøgeren få en advokat beskikket, som bistår ansøgeren under flygtningenævnssagen. Beskikkelse indebærer, at det offentlige betaler advokatens salær.

Flygtningenævnet træffer den endelige afgørelse i sagen. Det er muligt at læse mere om dette på Flygtningenævnets hjemmeside www.fln.dk

Får en asylansøger asyl, skal han eller hun bo et sted i Danmark. Det er Udlændingeservice, der bestemmer, hvor i Danmark man skal bo, hvis man bliver anerkendt som flygtning.

Får en asylansøger et endeligt afslag, skal vedkommende udrejse af Danmark.

Opholdstilladelse af humanitære grunde

Hvis væsentlige humanitære grunde taler for det, kan Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i visse tilfælde give en midlertidig opholdstilladelse til en asylansøger. En sag om ansøgning om opholdstilladelse af humanitære grunde behandles samtidig med en asylansøgning.

Advokater med speciale i dette felt