Familiesammenføring

Udlændinge, der har familie i Danmark, har mulighed for at få en opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring.

Opholdstilladelse kan gives til:

  • Ægtefæller, samlevere og registrerede partnere
  • Børn under 15 år, dog i særlige tilfælde også til børn mellem 15 og 18 år.

Ved ægtefællesammenføring stilles der en række betingelser til ansøgeren og til den herboende ægtefælle (eller samlever/registreret partner), der bor i Danmark. Disse betingelser skal være opfyldt for, at en ægtefælle kan blive familiesammenført. Betingelserne, der som udgangspunkt skal være opfyldt, omfatter:

  • Der skal være tale om et gyldigt og frivilligt ægteskab.
  • Begge ægtefæller skal være mindst 24 år.
  • Den herboende ægtefælle skal have en bolig af en rimelig størrelse, det såkaldte boligkrav.
  • Den herboende ægtefælle skal kunne forsørge sig selv og ansøger, det såkaldte forsørgelseskrav. Normalt vil dette krav være opfyldt, hvis den herboende ægtefælle ikke har fået offentlig hjælp efter integrationsloven eller efter lov om aktiv socialpolitik (f.eks. kontanthjælp) i en periode på 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring.
  • Begge ægtefæller skal have en vis tilknytning til Danmark, det såkaldte tilknytningskrav. Tilknytningskravet stilles dog ikke, hvis den herboende ægtefælle har haft dansk statsborgerskab i 26 år. Det samme gælder hvis den herboende ægtefælle er født og opvokset i Danmark eller kommet til Danmark som mindre barn, og har opholdt sig lovligt i Danmark i over 26 år.
  • Den herboende ægtefælle skal kunne stille en økonomisk garanti.
  • Hvis den herboende ægtefælle ikke er dansk statsborger, skal han/hun have opholdstilladelse som flygtning eller have haft tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år. Hvis den herboende ægtefælle ikke er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse på baggrund af en ansøgning indgivet efter den 26. marts 2010, men før denne dato, skal ægtefællen tillige opfylde en del af de nugældende betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse.
  • Ansøgeren skal bestå en prøve i dansk senest 6 måneder efter, der er meddelt opholdstilladelse.  

Det er vigtigt at være opmærksom, at der kan være tilfælde, hvor det er muligt at få en opholdstilladelse, selvom en eller flere af betingelserne ikke er opfyldt. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne, bør du søge bistand hos en advokat.

Du har ligeledes mulighed for at læse nærmere om betingelserne på Udlændingeservices hjemmeside: www.nyidanmark.dk

Ansøgning om opholdstilladelse indgives enten på en dansk ambassade i udlændingens hjemland eller opholdsland, eller i Danmark, såfremt udlændingen opholder sig lovligt i Danmark, f.eks. på et besøgsvisum.

Det er Udlændingestyrelsen, der behandler en ansøgning om familiesammenføring. Hvis Udlændingeservice giver afslag, er det muligt at klage til Udlændingenævnet.

 

Familiesammenføring efter EU reglerne

Under særlige betingelser kan danske statsborgere bruge EU-reglerne og få familiemedlemmer familiesammenført efter disse langt mere lempelige regler.

En betingelse herfor er som udgangspunkt, at den danske statsborger har gjort brug af sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og derefter vender tilbage til Danmark. Her vil det være muligt at bruge EU rettens regler om familiesammenføring frem for de danske regler. Dette gælder såfremt en dansk statsborger har været enten arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteydere, pensioneret arbejdstagere, pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, pensioneret tjenesteydere, udstationeret, studerende eller selvforsørgende i et andet EU land.

Udlændingestyrelsen har opstillet en lang række dokumentationskrav for familiesammenføring efter EU-reglerne, hvorfor det kan være relevant at henvende sig til advokat, såfremt man ønsker at gøre brug af disse regler. Du kan læse mere om reglerne på www.nyidanmark.dk.

Advokater med speciale i dette felt