Oda og Hans Svenningsens Fond

16. september 2009

Formål i henhold til fundatsen i Oda og Hans Svenningsens Fond:

Fondens formål er først og fremmest at støtte kunst og videnskab, herunder videnskabelig forskning. Endvidere kan der ydes støtte til humanitære arbejder.

Ved tildeling af en legatportion skal bestyrelsen påse, at legatmodtagerens virke kan betragtes som almennyttig.

Godkendelse af en forening, institution el.lign. i henhold til ligningslovens § 8 A betragtes som tilstrækkelig dokumentation i så henseende.

  1. Ved støtte til videnskabelige projekter skal bestyrelsen - inden endelig bevilling - sikre sig, at vedkommende forskningsråd kan anbefale støtte. Under samme forudsætning kan der gives studie- og rejselegater til videnskabsmænd.

    Bestyrelsen har fastlagt den praksis, at der ikke ydes legater til Ph.d.-studerende/Ph.d.-afhandlinger, og videre skal der til videnskabelige projekter foreligge en sagkyndig udtalelse. Endelig er udgangspunktet, at kun projekter, der realiseres i Danmark, støttes.

  2. Støtte til kunst kan ydes til foreninger, institutioner el.lign., såfremt der foreligger anbefaling af støtte fra en kompetent institution f.eks. Det Kongelige danske Kunstakademi, Det Kongelige danske Musikkonservatorium, Det Kongelige Teater, Dansk Forfatterforening el. lign. Endvidere kan der gives studie- og rejselegater til kunstnere, som anbefales hertil af en institution som nævnt i første punktum.

  3. Støtte til humanitære formål bør navnlig ydes til sygdomsbekæmpende foreninger som f.eks. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse samt indenlandsk Sømandsmission og andre lignende institutioner.

Generelt gælder, at fonden på ingen måde yder studiestøtte, således at forstå, at ansøgeren altså skal have en kandidatgrad. De under pkt. 3 anførte humanitære formål omfatter ikke enkeltpersoner, der søger bistand til sig selv.

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen bør være så kort og veldokumenteret, som muligt, og foreninger, der søger til humanitære formål, skal vedlægge regnskab. Øvrige ansøgere skal så vidt muligt opgive budget og i øvrigt dokumentere ansøgningen så kort, som muligt.

Ansøgninger modtaget efter den 1. oktober i ansøgningsåret vil ikke komme i betragtning. Uddelingsmødet afholdes typisk ultimo oktober/primo november.

Ansøgere inden for videnskabskategorien skal fremsende autoritativ udtalelse (f.eks. En institutleder, ledende overlæge, fakultetsleder etc.) om forskningsprojektets relevans.

Da legatets bestyrelse i løbet af et uddelingsår modtager mange ansøgninger indenfor videnskabskategorien, og hvor alle ansøgninger er udfærdiget/skrevet i en terminologi, der forudsætter en stor viden indenfor det område, der søges et legat til, opfordres ansøgerne til at fremsende en ansøgning, der er skrevet i kort, præcist og koncist lægmandssprog – eller i hvert fald undlade at fremsende ansøgninger fyldt med terminologiske udtryk. Videre er det ikke nødvendigt at modtage de – meget ofte – særdeles lange lister over, hvilke publikationer, ansøgeren har været med til. Legatbestyrelsen interesserer sig primært for det konkrete projekt, og det kan også have interesse for legatbestyrelsen at vide, om andre fonde allerede har foretaget en faglig bedømmelse af ansøgningens videnskabelige relevans. Endelig er det også praktisk for bestyrelsen på et meget tidligt tidspunkt at blive gjort opmærksom på, hvilket beløb, der søges.

Kun såfremt en ansøger er kommet i betragtning, vil vedkommende høre nærmere