scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Forenklet inkassoproces

Den 1. januar 2005 trådte retsplejelovens kapitel 44a om den forenklede inkassoprocedure i kraft. Formålet med reglerne er at opnå en lettere, hurtigere og billigere inddrivelse af ubestridte pengekrav. Nærværende artikel indeholder en oversigt over reglernes indhold. På www.retsinfo.dk kan selve lovteksten læses og downloades, ligesom der på www.domstol.dk findes information om den forenklede inkassoproces.

1. Betingelserne for reglernes anvendelse

Indledningsvist bemærkes, at det er valgfrit for fordringshaveren, om denne vil gøre brug af den forenklede inkassoproces eller de almindelige processuelle regler. Såfremt sidstnævnte regelsæt anvendes, indledes sagen med udtagelse af stævning, udveksling af yderligere processkrifter, behandling og møde i civilretten og til sidst møde i fogedretten. Vedrørende processen i forbindelse med den forenklede inkassoprocedure henvises til behandlingen under pkt. 2.

For at kunne anvende de forenklede regler, skal fem betingelser være opfyldt:

  1. Der skal være tale om et forfaldent pengekrav. Betalingsfristen for kravet skal således være udløbet, hvorved den blotte antagelse om betalingsmisligholdelse ikke er tilstrækkelig.
  2. Kravet må højst være kr. 50.000,00. Ved opgørelsen af dette beløb medregnes hverken renter af hovedstolen, udenretslige inkassoomkostninger eller indenretslige sagsomkostninger ved domstolsbehandling.
  3. Fordringshaveren må ikke forvente, at skyldneren har indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende.
  4. Inden betalingspåkravet indleveres til fogedretten, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der tydeligt angiver samtlige oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens vurdering af fordringen. Påkravsskrivelsen skal endvidere angive en frist på mindst 10 dage, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen uden at der foretages yderligere foranstaltninger, hvorved skyldneren pålignes yderligere omkostninger.
  5. Den i pkt. 4. nævnte 10-dagesfrist skal være udløbet, inden betalingspåkravet fremsendes til fogedretten.

2. Sagsforløbet ved anvendelse af den forenklede inkassoprocedure

Inddrivelsen af kravet indledes ved at fordringshaveren eller dennes advokat udfylder og indleverer et betalingspåkrav til fogedretten. Der er formulartvang, hvorved den fortrykte blanket ”Betalingspåkrav” skal anvendes. Blanketten kan downloades fra www.domstol.dk.

Herefter sørger fogedretten for, at betalingspåkravet forkyndes for skyldner. Når betalingspåkravet er forkyndt for skyldner, har denne 14 dage til at fremkomme med indsigelser mod kravet.

Såfremt skyldner ikke har indsigelser eller fremkommer med disse efter udløbet af 14-dagesfristen, giver fogedretten betalingspåkravet påtegning herom og underretter parterne, hvorefter betalingspåkravet har samme bindende virkning som en dom. Herefter kan betalingspåkravet danne grundlag for udlæg.

Fremkommer skyldner med rettidige skriftlige indsigelser mod kravet, overdrager fogedretten sagen til civilretten, som herefter indleder en civil retssag på baggrund af betalingspåkravet og skyldners indsigelser.

Den forenklede inkassoproces giver således fordringshaveren mulighed for at få gennemført den samlede inddrivelse på grundlag af blot én anmodning (betalingspåkravet), idet fordringshaveren kan vælge, at sagen ”automatisk” skal fortsætte med indkaldelse af skyldner til møde i fogedretten med henblik på foretagelse af udlæg, såfremt skyldner ikke rettidigt fremsætter indsigelser mod kravet. Fordringshaveren har således mulighed for at integrere tilvejebringelsen af grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen med selve tvangsfuldbyrdelsen.

3. Retsafgift

Størrelsen af den retsafgift der skal betales, afhænger af fordringshavers valg i rubrik 7 i betalingspåkravet.

Der skal altid betales grundafgift stor kr. 400,00.

Hvis fordringshaveren har svaret ja til, at fogedretten automatisk skal iværksætte udlæg, skal der betales yderligere kr. 300,00 i tillægsafgift, det vil sige i alt kr. 700,00.

Har fordringshaveren sagt nej til iværksættelse af udlæg men ja til, at der automatisk skal indledes en retssag i civilretten, såfremt skyldner har indsigelser, skal der betales en tillægsafgift stor kr. 100,00, det vil sige i alt kr. 500,00.

Sædvanligvis anmoder fordringshaveren både om, at sagen overgår til retssagsbehandling ved civilretten, hvis skyldner har indsigelser og om, at udlægsforretning automatisk indledes, såfremt skyldner ikke fremkommer med rettidige skriftlige indsigelser. Det samlede gebyr der skal betales i sådanne tilfælde er således kr. 700,00.

I tilfælde af, at sagen ikke kan behandles på den af fordringshaveren ønskede måde, vil for meget betalt retsafgift blive returneret. Grundafgiften stor kr. 400,00 vil dog ikke blive returneret, såfremt sagen afvises som følge af, at der er ændret i blankettens fortrykte tekst, at blanketten ikke er udfyldt korrekt, at opgørelsen af kravet er fejlbehæftet mv.

4. Omkostninger

Hvad angår tilkendelse af sagsomkostninger tillægges disse af fogedretten ved sagens første behandling. Selve størrelsen af omkostningerne fremgår af den tabel I, der kan ses på www.advokatsamfundet.dk, hvor der skal klikkes ind på advokatpriser/prisoplysninger og så herefter takster.