Nye muligheder for drift af almen lægepraksis

Manglen på praktiserende læger har medført et delvist skift fra den klassiske ejer- driftsherre model, hvor lægen både driver og ejer sin egen klinik. I Ugeskrift for Læger blev der den 10. november 2017 bragt en artikel om netop disse forandringer, og hvordan det har påvirket branchen, hvor nu ca. hver 4. praktiserende læge er ansat.

I en politisk aftale indgået i februar 2017 blev muligheden for at regionerne kan drive lægepraksisser i områder, hvor der ellers ikke kan holdes en klinik åben, forlænget fra 4 år til 6 år.

Et eksempel på en af de nye modeller er praktiserende læge Peder Ahnfeldt-Mollerup nye klinik i Vejle ”Lægehuset Vejle”. Klinikken kendetegnes ved, at Peder Ahnfeldt-Mollerup har købt ydernummeret af regionen, hvorefter Falck Healthcare varetager den administrative drift. Praksis er købt som en ”udbudsklinik med omvendt fortegn”, hvilket dækker over, at det er den praktiserende læge, der har købt ydernummeret af regionen, og hvor Falck Healthcare som driftsherre er ansvarlig overfor lægen.

Betalingerne fra regionen sker til således til virksomheden. Derved er lægens incitament ikke primært profitorienteret, bortset fra et eventuelt overskud ved videresalg af ydernummeret. Lægen begrunder sin deltagelse med, at de praktiserende læger efter hans opfattelse også må bære et medansvar for at give en ordentlig service til patienterne. Sideløbende med drift af Lægehuset Vejle fortsætter han i sin oprindelige klinik, hvor han er sololæge i en samarbejdspraksis. Den nye klinik bliver derfor passet af læger, som af ansat i Falcks vikarbureau, VikTeam.

Spredningen af almenmedicinerne i Danmark kan i henhold til oplysninger fra PLO (faktaark 2017), Sundheds- og Ældreministeriet samt Danske Regioner oplistes således:

  • 3.436 medlemmer af PLO besidder et ydernummer
  • Kompagniskabspraksis er nu normen – de udgør 70 pct. af alle praksis
  • Lige over en fjerdedel af lægerne arbejder i klinikker med fire eller flere læger
  • Lidt under en tredjedel er i solopraksis
  • 11 læger har alene i de første otte måneder af 2017 etableret sig, så de ejer mere end én praksis

De nye tendenser har medført, at eksempelvis antallet af læger ansat på regions- og udbudsklinikker er steget fra to i 2011, hvor den første klinik af den art blev åbnet, til 59 i 2017 ifølge PLO. Tallene er dog muligvis ikke helt retvisende, da man for eksempel har medregnet læger med andre specialer end almen medicin, såvel som overlap mellem kategorierne. Men de giver stadig et klart billede af, at noget nær 25 % af de almenmedicinske speciallæger arbejder som lønmodtagere.

I forbindelse med den politiske aftale fra februar 2017, hvor udbudsordningerne blev forlænget, pointerede sundhedsministeren, at man kunne overveje at forlænge udbudsordningerne yderligere for at få den samme kontinuitet og kvalitet som hos de praktiserende læger.

Ny statistik fra PLO i 2017 viser, at ud af de læger (kapaciteter), der er i Nordjylland, er 9,5 % også tilknyttet en af regions- eller udbudsklinikerne. På landsplan drejer det sig om 1,6 pct. Antallet af læger i de nordjyske regionsklinikker er vokset eksplosivt siden 2014, hvor kun 0,3 pct. af lægerne var tilknyttet en regions- eller udbudsklinik.

Hvorvidt udviklingen fortsætter kan man stille spørgsmålstegn ved, men en medlemsundersøgelse i 2016 af unge almenmedicinere i FYAM viste, at lidt over 33 % så sig selv som ansatte i en almen praksis to år efter, at de havde færdiggjort deres uddannelse som speciallæge. Slutmålet var dog, på længere sigt, en form for ejer-driftsherre-model – 85 % angiv i undersøgelsen, at de forventede at eje en praksis fem år efter endt speciallægeuddannelse.

Professor Peter Vedsted fra Forskningsenheden for Almen Praksis (Århus Universitet) er kritisk overfor udviklingen; og især i forhold til kontinuiteten i forholdet mellem læge og patient. ”Grundlæggende skal vi have nok praktiserende læger til at sikre, at vi har en lægefaglig kompetence i første linje i sundhedsvæsenet. Så befolkningen har mulighed for at få lægefaglige råd uden at vente for længe og uden at skulle møde en tilfældig læge. Jeg siger ikke noget dårligt om den læge, men det er ikke det samme som egen læge”, siger han.

Det samme mener PLO, som værner om ejerprincippet.

--ooOoo--

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for rådgivning om etablering af lægepraksis.