scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Revision af Fingerplanen sat i gang – forslag i høring

Den 26. april 2016 kunne Erhvervs- og Vækstministeriet meddele, at ministeren nu havde afholdt møde med borgmestrene fra hovedstadskommunerne og taget hul på fornyelse af Fingerplanen, der siden 1947 har været den overordnede ramme, som den fysiske planlægning og udvikling i hovedstadsområdet har været reguleret efter. Efter strukturreformen i 2007 er Fingerplanen blevet udmøntet i 'Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning', som første gang blev udstedt i 2007 og efterfølgende revideret i 2013.

Landsplandirektiver har hjemmel i Planlovens § 3 og er bindende, konkrete regelsæt (i form af cirkulærer eller bekendtgørelser), hvor det tilladte indhold af kommuneplanlægningen på bestemte områder fastlægges; på tværs af skellene mellem de 34 kommuner. Hovedprincipperne i Fingerplanen er, at byvæksten koncentreres omkring den kollektive trafik (med S-togslinjerne som de fem ”Fingre”) og samtidig – hovedsagligt – at friholde de ”grønne kiler” for bymæssige aktiviteter. Planen omhandler bl.a. også muligheden for at udlægge nye arealer til boliger og erhverv samt at gøre sommerhusområder til byområder.

Erhvervs- og Vækstministerens ønske i april 2016 var at foretage en revision af Fingerplanen i to spor. Dels et "hurtigt spor", hvor der skulle indkaldes forslag til afgrænsede ændringer, som var påtrængende for kommunerne i arbejdet med at sikre vækst i hovedstadsområdet og på den baggrund udarbejde forslag til en revideret Fingerplan i begyndelsen af 2017. Derudover skulle der igangsættes et "udredningsspor" med henblik på at klarlægge behov for større og mere grundlæggende ændringer af Fingerplanen med virkning fra 2018.

Den 4. april 2017 har ministeriet så sendt et forslag i høring, der imødekommer 59 ud af i alt 152 konkrete forslag fra kommunerne til modernisering af den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Listen over forslag kan ses her: Liste over 59 forslag.

Samtidig igangsættes revisionens spor 2 ”Udredningssporet”, hvor der vil blive gennemført et ”servicetjek” af nogle af de mere grundlæggende principper i Fingerplanen, herunder detailhandelsplanlægningen i hovedstaden, i lyset af bl.a. erhvervsudviklingen og den store befolkningstilvækst i de kommende år, som forventes i størrelsesordenen 200.000 mennesker frem mod 2030.

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder for nærmere vurdering af, hvad revisionen af Fingerplanloven kan få for konkrete, lokale forhold eller angående aktuelle sager med planretligt islæt.